KAAMBO KAKATAAZYA KUMABOBOLO

131

By Netsai Muleya

Zyakacitika mulicesu cengelele, umwi mudala nakamvwa kuti tacikonzyi kubulo, wakambila mukayintu wakwe kuti, “ime mwana battery tacikwe, nwaba nduwe uyinke ulisalilile ngoyanda mwalumi ulamoyo wako nkanokukutya, Pesi ime ncinjanda nkujikilwa nsima luzutu kwamana nkatuyakide.”
Amvwobo mwanakazi wakakusala wamoyo wakwe, manema kalimba moyo. Mwanakazi waboola wamwambila mulumakwe wati, “ndakumujana mwali mumomuno muMabobolo.” Minyaka yoonse eyi kwanoonga makani mabotu.
Kulampa kwabazukulu kwaketa penzi. Umwi wabazukulu watanguna kubonaloko kuti pela awa banene anga balikuputuka mpawo zyakabaciisa bazukulu abo.
Limwi lyamazuba muzukulu wazobajanikizya kubukande kulumwi muntu balikunywa bobile aciikonda moyo ncibakalisalila. Nkobusya musindo muzukulu kulibanyinakulu (Dokulya) acilaco cikonda moya cabweza kaleba ajigwe mujaya. Mujaya oyu nkokuyolilya kumapulisa.
Wafawuka dili akalawo. Kwalikubuzya bamapulisa kuti mulwaninanzi nkokwamba mwanakazi kuti, “ime mulumangu battery tacikwe nkikako wakati koya ukayandule ngoyanda kanokukutya. Ime ncinjanda nkujikilwa nsima luzutu kuti munzi utafwi.”
Zyamukalampisya mupulisa, walikubonanga ninkondo yakaleba luzutu, aanu njamundaa. Amvwe oboo mupulisa ulamba ngiye kulibasimabbuku.
Zyakabagambya basimabbuku bakujana kulimwalumi wakasalwa amwanakazi biya kabotu kabotu takwe epenzipe mudala. Kujana oyo mwalumi ubakwete ulikuzumina kuti iyii ndime ndakamuzumizya kuti akayandule kabi zero.
Lyanjila bbivwe kulibasimabbuku. “Nkambonzi nikwakasalwa Devison Nyanga alike akati kabaalumi boonse, ezyo taziciti kalepe. Nyanga uladelela maningi ngabbadale ngombe zyotatwe ampongo zilimusanu.”

Comments are closed.