Vagari vemuMarondera vonyunyuta nemaitiro ekanzuru yavo

149

NaArchford Chirimudombo

MARONDERA-Vagari vemuMarondera havasi kufadzwa nemaitiro ekanzuru panhau yehurongwa hwemashandisirwo achazenge achiitwa mari nekanzuru gore rinouya.
Vari kuti kanzuru iri kuita sepane zvairi kuvigiridza muhurongwa uhu sezvo isina kuda kutora zvizere pfungwa dzevagari munzvimbo dzakasiyana-siyana sezvinofanirwa kunge zvichiitika zvinova zvichaita kuti hurongwa hwemari uhu huzongova hwekanzuru chete zvinova zviri kunze kwemutemo.
Bepanhau rino rakaudzwa nemubati wehomwe wekanzuru kuti hurongwa hwemari nehuwandu hwayo hwegore rinouya huchange hwakangofanana nehwegore rino ra2022.
Munguva pfupi ichangodarika, kanzuru yakazivisa kuti yainge yatogadzira nekutara hurongwa hwemari nechekare kubudikidza nerimwe bepanhau ikati vagari vemuMarondera vanenge vaine kupokana nehurongwa uhu vange vachizonyorera zvinyunyuto zvavo kune vakafanobata chigaro chamabharani wedhorobha vaRinashe Nyamuzihwa.
Vagari vemudhorobha vari kuti izvi zvakaitwa vasina kubvumirana nazvo vakati zvinoratidza pachena kuti vakuru vekanzuru havakoshese zvido zvevo.
VaGoldman Munjoma vanotungamirira sangano revagari rinonzi Marondera Progressive Residents and Ratepayers Association (MPRRA) vakashora kanzuru zvikuru nekuda kwekushambadza nezvehurongwa hwemari gore rinouya pasina kutenderana nevagari.
Vakati: “Mazuva mashoma achangodarika, takadaidzwa kumahofisi ekanzuru nemubati wehomwe yayo vaJohn Kachingwe vachiti vaida kunzwa mafungiro edu maererano nehurongwa hwemari dzekanzuru hwegore rinouya. Takakurukura asi hatina kunyatsopedzerana tikabvumirana kuti taizofanirwa kusanganazve togadzirisa dzataifunga kuti imhosho.
“Hazvina kuzoita sekudaro kuti tisangane uye takatozoshamisikawo tave kuona hurongwa uhu hwave kutoshambadzwa mune rimwe bepanhau zvinova zvatainge tisina kutenderana kana kutarisira sevagari vemuMarondera. Hatisi kufara kana nepaduku pose nekuita kwevakuru vekanzuru uku.”
Mukuru weMarondera Residents Open Forum (MAROF) vaTapiwa Chengeta kanzuru iri kuratidza humbimbindoga kubudikidza nekusada kushandidzana nevagari vemudhorobha rino zvine kuvimbana kwakadzama mukati.
“Vakuru vedhorobha redu vari kuratidza pachena kuti havana hany’a nepfungwa kana miono yevagari vemudhorobha rino. Vari kuita zviri kunze kwemutemo uye tichakikiritsana navo kusvika vaita zvavanotarisirwa kunge vachiita pakufambisa basa mukugadzira hurongwa hwemari yedhorobha,” vakadaro.

Comments are closed.