Bazi reHurumende rinoona neZvokuchengetwa noKurapwa kweMhuka Rotaura Pamusoro poKuuraiwa kweMbudzi Dzakawanda

141

SHONA –Bazi reHurumende rinoona neZvokuchengetwa noKurapwa kweMhuka reVet rakataura nomusi weChina kuti kuuraiwa kwembudzi makumi masere neimwe chete idzo dzaiva nomumwe murume akabatwa paSelous achienda nadzo kuHarare pasina magwaro okudzifambisa kwakaiitirwa kudzivirira kupararira kwezvirwere zvinobata zvipfuyo.
Pane mutemo unosungira kuti munhu anoda kubvisa zvipfuyo kune rimwe dunhu achiendesa kune rimwe anofanirwa kuva nemagwaro anomubvumidza kuita izvozvo kutanga. Magwaro aya anopiwa nemapurisa neBazi reHurumende rinoona neZvokuchengetwa noKurapwa kweMhuka. Iri idanho rakaiswa kuedza kudzivirira kupararira kwezvirwere zvemhuka.
Kufambiswa kwezvipfuyo kubva kunzvimbo dzakaonekwa dzakatekeshera zvirwere hakubvumidzwi zvachose.
Mumazuva mashoma adarika, pane murume akabatwa paSelous achibva kuGokwe aine mbudzi makumi masere neimwe chete. Akanga achidziendesa kuHarare asi asina magwaro emvumo kubva kumapurisa kana kuBazi reHurumende rinoona neZvokuchengetwa noKurapwa kweMhuka.
Mbudzi idzi dzakanga dzichibva kunzvimbo yeGokwe inonzi yaparira zvirwere zvezvipfuyo zvakanyanya.
Murume uyo akanga aine mvumo yokufambisa mbudzi idzi kubva kuGokwe kusvika kuKwekwe uko kunofungidzirwawo kuti chirwere chezvipfuyo chiri kupararirawo zvakanyanya sezvachiri kungoita kuGokwe, asi iye akazoedza kupfuurira nadzo kuenda kuHarare asina mvumo yemapurisa kana yeBazi reHurumende rinoona neZvokuchengetwa noKurapwa kweMhuka.
Vashandi veBazi reHurumende rinoona neZvokuchengetwa noKurapwa kweMhuka vakatora mbudzi idzi ndokudziuraya dzose zvinova zvakakonzera kuti voruzhinji vanyunyute nokuvashopodza chaizvo.
Zvisinei, mukuru weBazi reVet mudunhu reMashonaland West VaThokozani Mswela vakati kutorwa nokuuraiwa kwembudzi idzi idanho rakanaka kana nyika ichida kusimbisa kuchengetedza utano, kunyangwe zvazvo zvichiita kunge zvine utsinye.
“Ichi chiitiko chinosuwisa. Hatifadzwi nokupa chirango chokuparadzwa kana kuraswa kwezvinhu (kuuraiwa kwemhuka) asi kana vanhu vachinge vatyora mutemo, tinomanikidzirwa kutora matanho iwayo,” vakadaro VaMswela.
VaMswela vakawedzera vachiti, “Murume uyu akanzi aburitse magwaro emvumo yokufambisa mbudzi idzi akakundikana. Mutemo womuZimbabwe unoti kana munhu achifambisa mhuka kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe anofanirwa kunge aine magwaro anomutendera kuita saizvozvo. Munyaya iyi, murume uyu akawanikwa achityora mutemo zvinova zvakazoita kuti vashandi veBazi reHurumende rinoona neZvokuchengetwa noKurapwa kweMhuka vakumbire mvumo yokuparadzwa kwembudzi idzi dzaiva makumi masere neimwe chete, vakabva vabvumidzwa.
VaMswela vakaramba mashoko aitaurwa nevoruzhinji okuti vashandi veBazi reHurumende rinoona neZvokuchengetwa noKurapwa kweMhuka vangangova vakachengeta imwe nyama kuti vagodya.
VaMswela vakaenderera mberi vachiti, “Taifanirwa kuparadza mbudzi idzi dzose kuitira kuti pasava nokupararira kwechirwere munzvimbo dzakapoteredza Chegutu. Izvi zvakaitirwa kuti pasave nokupararira kwechirwere sezvo mbudzi dzaibva kunzvimbo ine kupararira kwechirwere chezvipfuyo kwakanyanya kuGokwe, izvo zvaiita kuti dzive nemukana wakakura wokuparadzira chirwere chemahwande.”

Nyaya iyi yakaturikirwa kubva kuChiRungu kuenda kuChiShona neMidlands State University National Language Institute

Comments are closed.