Mufundisi anorarama nechirwere cheShuramatongo ofarira kuva muenzaniso pana vose

83

NaFarai Chikore

CHINHOYI – MUFUNDISI weChitendero che Islam vano zivikanwa nezita remadunhurirwa rokuti Machawa, uyo anoti anorarama nechirwe cheShuramatongp anoti anoda kuva muenzaniso kuruzhinji munyika yeZimbabwe.
Vachipupura kuvatapi venhau mumusangano wema zuva maviri wakarongwa neve National Aids Council (NAC) mukugadzirira zuva remhemberero dzezuva reShuramatongo pasirose rinozivikanwa richinzi World Aids Day pahotera yemu Chinhoyi, Sheya Abdul Chiponda, vakati vakazvipira kurarama vachiva muenzaniso kuvanhu maererano nedenda rakatekeshere pasi rose.
“Ndinofara kumira pamberi penyu ndichipupura upenyu hwangu kubva pandakanzi ndava nehutachiwana hweHIV mugore ra2007. Pandakaudzwa kuchipatara kuti ndozvandava ndakazvitora sezvisina maturo ndikatanga kurarama mumafaro epano pasi. Ndaisaoneka kuti ndinorwara kudzamara ndazorwara ndikanzi ndine TB. Ndakarapwa muviri ukadzikira ndakapora asi ndakarwara nejaundice zvakare.
“Ndakazowana mudzimai wandakambogarisana naye wandakano ongororwa ropa naye ndikaudzwa zvandaiziva kare kuti ndine utachina ndikanyepera kukatyamara. Nazvo mudzimai uya akandinzwira tsitsi akandisimbisa akazoongororwa ropa akaonekwa kuti aivawo neutachiona zvakare. Tikawirirana kugara pamwe chete asi nokurwara rwara kwandaiita akazongo nditiza ndosara ndichipepwa nehama dzangu,” vakadaro vaChiponda.
Mufundisi anoti akazo funga kushandira vanhu semuenzaniso mukuedza kurwisa denda iri. Anoti mazuva ano ndiro rava basa guru raava kuita kunyangwe asina kusiya kuparidza shoko.
“Ndinogara kuCentenary asi ndinoswera kuMutorashanga sezvo nzvimboidzi dziri pamuganhu weMashonaland West neMashonaland Central. Shoko raMwari handina kusiya sezvo ndakatanga kudura nezve status yangu muimba yaMwari. Vanhu vakakahadzikwa nazvo vakashaya kana neremuromo sezvo kwavari chaive chisionekwi kuti mufundisi anga zvifumura pamberi pechita.
“Asi parizvino vatendi vave kuzvigamuchira asi vanonyara kutaura neni nezvazvo,” vakadaro mufundisi.
Vakazoenderera mberi vachitenda mabasa makuru ari kuitwa nevatapi venhau mukurwisa chirwere cheShuramatongo icho chinonzi pari zvino chakaderera zvikuru munyika kubva zvachainge chiri mugore ra2010.
Mashoko ava Chiponda okukurudzira vatapi venhau mukurwisa chirwere ichi akaenderana nema shoko aChiremba Bernard Madzima vanova mukuru weNAC muZimbabwe mumashoko ekuhvura musangano uyu.
“Media ngatishandei tose mukushambadza nezve chiitiko cheICASSA icho chichaitirwa muno mumazuva anotevera. Chiitiko ichi ngatichigamuchirei nemaoko maviri sezvo Kenya neUganda vainge vachidawo kuti chiitirwe kunyika kwavo,” vakadaro Chiremba Madzima.
Regis Mhako, mutapi wenhau weZBC akarumbidza kubuda pajekerere kwakaitwa namufundisi achiti kunobatsira kuti vanhu vaongororwe ropa.
Nyika yeZimbabwe iri mubishi mukuedza kupedza Shuramatongo gore ra2030 risati rasvika. Zimbabwe ine mari yainounganidza inonzi AIDS levy neimwe yainowana kubva kuGlobal Fund uye nePEPFAR inoshandiswa kurwisa chirwere che Shuramatongo.
Chikamu chepakati nepakati muchirungu – 50 percent – chehuwandu hwemari idzi chinoshandiswa mukurapwa kwevanorarama nehutachiwana. Makumi maviri nerimwe emari iyi kana kuti 21percent anoshandiswa kudzivirira chirwere ichi uye inosara inoshandiswa zvakasiyana siyana zvinosanganisira kugadzira nzvimbo dzakanaka kuraramira.
Kwave nemapiritsi akagadzirwa nenyanzvi ave kupiwa vabatwa chibharo nevanoita mabasa ehungochani anodzikisa mukana wokubatwa nehutachiona uhwu.

Comments are closed.