LOADING

Type to search

Provincial Newspapers The Times

Muswaangano Mupati waZanu PF wasala Lubo Musololi waChisi baMnangagwa Kuti Babembabo Lubo Kumweenya Uumbi Wabuzuluzi.

Share

Muswaangano mupati waMusanu aatubili (7th) waZanu PF wakazuminana woonse muluBwasanu kuti Musololi waChisi BaEmmerson Mnangagwa babe muzuluzi wakabunga katonga alimwi kuti babe batayiminine kabunga aaka kumuzundano wakuyanduula Musololi mulusaluulo lwamwaaka uuza.

Sichuuno wakabunga kaZanu PF baOppah Muchinguri-Kashiri muchiindi chakwaambilizya mulumbe ooyu kumamanino aazuba lyakusanguna lyamuswaangano bakati, “Aboobo ndilongolola kuti baCde Dr Emmerson Dambudzo Mnangagwa mbabo basalwa kuba Musololi alimwi Mulembi Mutaanzi waZanu alimwi mbabo luzutu batiiminine kabunga mulusaluulo lwamwaaka wa2023.”

Chiindi nibakatambula kulemekwa ooku, Musololi waChisi baMnangagwa bakapa kulumba kukabunga mulusyomo lwako kubuzuluzi bwabo.

“Ndipa kulumba kampatila kulindinywe moonse maComrades muZanu nimubungene aano kuMuswaandano mupati wechi7 alimwi abantu boonse bakabunga mumabazu aakabunga woonse mbaazulwa mukundisala moonse kuti ndibe Musololi alimwi Mulembi Mutaanzi wakabunga kakeeta lwaangunuko kaZanu PF.

Bakati, “Lubo, ndilalifwiinsya mukulumba alimwi akutambula kusalwa abantu boonse kumuswaangano mupati ooyu wakabunga kakeeta lwaangunuko kaZanu PF mbuuli mwiiminini womwe kulusaluulo lwakuyanduula musololi mwaaka uuboola.”

“Ndawutambula mukuli ooyu mukulifwiinsya. Lusaluulo lulasimya alimwi akubusilizya kulipeda kwangu mubuzuluzi bwakulipeda alimwi akulyaaba kukabunga akuchisi.”

Mutobeli waMusololi waChisi alimwi nkabali Mulembi waBili muZanu PF baConstantino Chiwenga kabalumbayizya Musololi waChisi baMnangagwa bakamba kuti balilipedelede alimwi akulifwiinsya kuMusololi.

Bakati, “Ndalumba kujana mweenya ooyu kuti ndisimatizye alimwi akubusilizya zikonke zyangu zyakulipeda kulindinywe. Ndibweza mweenya ooyu kutondeezya lusyomo lwangu alimwi akulipeda kwangu koonse kulindinywe antoomwe akutondeezya kulipeda kwabantu bakabunga boonse bakabunga kulindinywe.”

“Tulachita zyoonse nzitukonzya kuti nywebo alimwi akabunga kazunde zinywisya maanzi. Kuzunda kwesu kulusaluulo kulalitondeezya kuzwa mu1980. Akaambo kabwiime bwakabunga buliwo lino, ndilasyomezya kuti nywebo baShumba Murambwi (Mutupo waMusololi waChisi baMnangagwa) kunyina uukonzya kwiimika Zanu PF alimwi akuti izozunda munzila iinywisya maanzi mu2023.”

Kuyungizya, Mutobeli waMusololi alimwi Mulembi waBili waZanu baKembo Mohadi labo bakatondeezya kulipeda kwabo kubuzuluzi bwaMusololi.

“Ndime sikwiiya wanu alimwi chiindi choonse ndililipedelede kulugwasyo lwanu alimwi lugwasyo oolu mpululi chiindi choonse,” bakaamba oobo.

“Titwakachita oobu (kusala lubo Musololi Mnangagwa) akaambo kakuti ndiswe basikuupawupa, twakachita oobu kuzwa kukasimpe, mulacheelelo, alimwi zilalitondeezya kuti mulelelde alimwi nchichenu mpawo twamupa chuuno eechi.”

Muswaangano mupati wamazuba obile wakalabantu biinda 3 500 ulookweendelezegwa munsi amusongosongo uuti “Kuyaka Zimbabwe iisumpukide iitasiyi naba womwe alimwi anibuba bomwe busena musule.”
Mulumbe ooyu wakasandwidwa kuzwa kuChikuwa aMidlands State University National Language Institute

Verified by MonsterInsights