Nguva zhinji vanhu vanobata chibharo ihama kana kuti vepedyo

70

NaBathel Shuro

CHINHOYI – Kazhinji kacho mabhinya anombunyikidza vanhu kuenda pabonde vasingade vanenge vari vekuziva kusanganisira hama chaidzo.
Pahurukuro neTelegraph Mai Kim, avo vanova mugari wemuChinhoyi, vanoti hazvitarisirwe kuti hama ingadaro.
“Dzimwe nguva hazvioneki kuti hama ingadaro asi pfungwa yacho yozomupinda vanhu vabuda asara ega nemwana.
“Dzimwe nguva zvinooneka pamatambiro emunhu, kana achida zvekungobata-bata nekumhanyisana nemwana munhu iyeye haafanire kusiwa ega nemwana.”
Vakabatawo zvakare nyaya yekuti kunyanya kuvasikana vanopfeka sekunge vakashama vanoita kuti mukana yekubatwa chibharo ivepo.
“Mamwe mapfekero anoita vasikana vanenge vati kurei haaitiwo, ndiwo mamwe anokonzeresa. Vasikana ngavapfeke zvinhu zvine hunhu, vasatore hunhu hwemumafirimu, ngavapfeke zvinovhara muviri.”
Nemashoko mashomanana vakagadzika zidemo kuvanhurume vanozviregerera vachiita ruchiva.
“Uyezve varume ngavakwane, brain dzavo ngadzidhonze,” vakadaro Mai Kim.
Vakakurudzira veruzhinji kusasekerera vanhu vanotamba matambiro akafumuka, uye vanotaura zvinyadzi zviri nani kutorega kutaura navo.
Tendai Moyo akakurudzira kuchenjerera vanhu vanoshandisa zvinodhaka nekuti kana vabatwa nazvo hapana anenge ari hama.
“Dambudziko revanhu vanobata chibharo nderekuti vamwe vacho vanozviita kana varova mutoriro nezvimwewo zvinodhaka saka anenge ari padhuze ndiye anongobatwa.
“Vanhu vanotengesa mutoriro ngavasungwe nekuti vacho vanenge vadhakwa nemutoriro ndivo vanozobata chibharo.”
Tinashe Chibaya akaratidza kubatikana zvikuru nekuti nyaya iyi inonetsa kudzivirira nekuti zvinozongoyerekana zvaitika pasina fungidziro.
“Problem iri pakuti ukaramba kugara nehama hunenge hwatove hutsinye nekushaya rudo asi manje munhu wacho waurikuda kubatsira ndiye anozoita muvengi wako akubatira mwana kana chero imwe hama yepedyo.”

Comments are closed.