Abalimi sebeqalile ukwenza amalungiselelo ngemva kokuba sebethole insewula

116

Ngu Nontobeko Sibanda

EZIGABENI Zonke zomnyaka nxa kusondela isikhathi sokulima abalimi baphatheka kakhulu
ekulungiseni izingadi zabo ngokubiya , ukucenta izihlahla phakathi kwamasimu, ukugebha amagodi
kanye lokuthelwa komquba .Ngakho ke abalimi baveza ukuphatheka kakhulu belungisa amasimu
abo.

Izakhamuzi zeMatshetsheni zingabanye babalimi abaphathekayo ekulungiseni izivande zabo ukuze
kungabi lokuphambaniseka lapho sekumele kulinywe .Abanelisayo ukulondoza inhlanyelo ngesivuno
esadlulayo bathi yisikhathi sokuthi inhlanyelo isondezwe eduze ukuze izulu lesibili lithi liqala labo
befaka umfolo.

Amaxhegu abanokala ehlezi ngaphansi kwezihlala ebazwa amajogwe kanye lezikeyi
zokusetshenziswa ekulimeni kukanti labatshuka izikhumba zokulungisa izitilobho zokokulima
sebemaphethelweni .

Abangela zifuyo ezaneleyo ezokulima seveqalile ukuzidlisa satshanyana kubomakhelwane ukuze labo
bafakelwe izindima kwawabo amasimu. Lokhu kutshengisela ukubambana lokubambisana
kwamaNdebele kusukela ekuthwetshulweni kwabo .

Omunye wabalimi uNkosikazi Abigal Tshuma uthe ukhangelele isivuno esingcono ukwedlula
abesithola eminyakeni edluleyo. Uthe ngokunanzelela isimo sezulu usaqinisa ukulima kakhulu
inyawuthi kanye lamabele okungafuni izulu elinengini .

"Lonyaka ngikhangelele isivuno esingcono ukudlula umnyaka odlulileyo ngoba ngizahlanyela
inyawuthi Kanye lamabele okungafuni izulu elinengi njengoba indawo yethu iyaziwa ngokuthola izulu
elincane minyaka yonke kutsho uTshuma.

Comments are closed.