Ibalavu bamaana ngombe zilimusanu atubili, antomwe ampongo zilikuumi zyamucaalabusiku boomwe.

By Netsai Muleya

59

Nabulema ulaminyaka ilimbuli makuumi alimusanu akamwi alamusanu atubili uzwa
kuHwange wakaswekelwa ingombe ampongo zyakwe mansiku mukwindila mubalavu
balisumpula.
Jennifer Khuphe uzwa muciisi ca Matabeleland North’s Hwange West District munsi lyaba
Chief Mvuthu wambakuti, ezii zyakacitika mansiku mu 8 Itwi 2022 nkalimuntu
wakalimunzila kuti awuzye ngombe yakwe yomwe kuti akonzye kuula kulya kwakwe.
Nkalikwambula ku VictoriaFallsLive, Khuphe wambakuti izilyo zyabo mumunda zyakaligwa
anzomvu mumazuba akulima ayinda.
Wamba kuti lubo ibalavu balimusanu atubili bakajeya ngombe zyakwe zyakalikuumi atutatu
antoomwe ampongo zyakwe zyakali kuumi, Khuphe wambobo.
“Ndakali ku Plumtree nindakatambula luwayile mwanangu mulombe nkalikwamba kuti
ibalavu basimane lubono loonse.
Ibbondo lyeesu lyakalijalikide munzila yakuti kufumbwa banyama baasika tabakonzyi
kunjila pe. Alimwi ikaluli kakalijalide pesi nkambo kabanyama aba bendenda mumyunzi
yesu ciindi casikati, zyakabapa kanzambwenene kuyandula mpubakonzya kunjilila.
Imwanangu mulombe wakalikoona amunzi wakazobusigwa abasimayakilani besu bakamvwa
musindo kubbondo, alimwi bakezya kubayosezya balavu aba pesi bakanonoka kuvuna
lubono kubanyama aba nkambo bakajana ngombe zyingi zyalumwa, wambobo Khuphe.
Ibalavu aba bakajaya ngombe zyingi kwindila mukuzifundilizya akuluma mutuunta izyakuti
takwe nitwakakonzya pe kubelesya nyama. Kumpongo balavu bakajaya zilimusanu atubili
pesi tebakajata mutunta pe.
Ikabunga Kalanga etala abanyama, inswi, zilimwa antoomwe akuyoboola bakuula mituunta
yangombe email ilimbuli US$150.”

Comments are closed.