Mwaluumi waku Victoria Falls wanabbwa nsamu yakubbadala mali ilimbuli zyuulu zilikuumi yakuba lunyete kumunyama.

By Netsai Muleya

Umwi mwalumi ulaminyaka ilimakuumi alimusanu alimwi atubili waku Victoria Falls
wabbadal mali ilimbuli zyuulu zilikuumi yakuba lunyeta kudonki lyakwe.
Mlele Sibanda uzwa kubusena bwakuSizinda kuFalls mumazuba ayinda wakimikizigwa
kunembo lyaba magistrate baku Victoria Falls ba Godswill Mevenge nkaliwapegwa mulandu
walunyete kulubono lwakwe.Ezi zyakacitika musule akabunga ke welfare nkaliwajanika
muciikocikala nkalikukuluntwa amadonki akwe atatu, limwi lwama donki nkalileciilonda
akaango.
Mubuzuba bwa 21 Itwi 2022 mu 401km-peg mumugwagwa uzwa ku Victoria Falls nkuya ku
Bulawayo, Claire Julie Elhorn wakalikwenda myota yakwe nakazobona baSibanda
mucikocikala caabo nkabalikukuluntwa amadonki atatu.
“Limwi donki lyakaliliciside loko akango ezi zyakamutuma kuti akasisye kambo aka,”ba
prosecutor Bhekimpilo Tshabalala mbabo bakambila nkuuta.
Munkuuta, Elhorn ubelekela be Animal Welfare of Zimbabwe wakamba kuti ikukomena
kwecilonda ecii adonki zitondezya kuti baSibanda bakaliswini kumaa donki lyabo alimwi
takwe nibakasilisya munyama oyu pe.
Mukulyangununa, baSibanda bakamba bati tebakakubwene kukomena kwacilonda ecii
alimwi bakakumbila kunkuta kuti baceesesegelwe mulandu.
Ba magistrate bakati idonki libwezwe kuli baSibanda litolwe likasilikwe abalabo baSibanda
bakabbadale imali ilimbuli zyuulu zilikuumi kumulandu wabo.

Comments are closed.