uGoddard uvula isivande soluthelezela eGwanda

Ngu Kwakhiwe Dube 

45

OMUNYE wabelungu osaseluyo emhlubulweni wezansi yamaNdebele esebenzelana
lohulumende umnunzana Jim Goddard uveze intokozo enkulu lapho evezela abahlali baka ward
14 ujuthi uzabavulela inkalakatha yensimu yokuthelezela kusetshenziswa amanzi azavela eTuli-
Manyange.
Loluhlelo luzaqhutshwa ngeyinye yamankampani ka Goddard, iPhezulu Ranches yona ezavula
insimu eyi 400 hectares yona ezabizwa ngokuthi Guyu-Manyange Irrigation Development
Scheme.
Umnuzana Goddard ebexhaswe ngomunye wabelungu olima amatamatisi lezinye izilimo
uMicheal Drummond, Gwanda Rural District Council CEO, Ranga Sibanda, RDC chairperson,
Councillor Joram Madzikite Ndlovu, host Councillor Phineous Maphosa and government
departments among other invitation delegates.o
Kunkulumo yakheabantu Goddard uthe injongo yakhe yikuthuthukisa isigaba njalo avule
amathuba omsebenzi.
“Injongo yami yikuthuthukisa isigaba njalo lokuvula amathuba omsebenzi ebantwini,
kukhangelelwe ukuqhatshwa abantu abayinkulungwane elamakhulu amabili (1200) okuyibo
abazasebenza kuleyinsimu njalo sikhangelele ukuqhatsha abantu abasuka kundawo ezisesigabeni
sikaward 14 lezinye indawo eziseduze ezigoqela indawo kanduna uNhlamba" 
Ugcizelele ukhansila umaphosa emazwini kaGoddard esithi yena kuyamthokozisa lokhu
okuvelayo njalo akube yimpumelelo esigabeni.
"Kuyangithokozisa lokhu okuvelayo njalo akube yimpumelelo esigabeni ngoba abantwabethu
sebezaqhatshwa bathole imisebenzi njalo insimu leyi izavala isikhenxe esikhulu esendlala
esigabeni sakithi" kutsho ubaba uMaphosa.
Obambele induna yesigaba sika Nhlamba uJeffry Nhlamba Ndlovu ubonge ngama athi:
 "Siyakubonga ukuphucuka kwesigaba okunje njalo sikhuthaza abasilungisela idamu
leManyange benze ngokuphangisa ukuze insimu ingasweli amanzi ihlale ilamanzi nsuku zonke
ngoba asifisi lutho oluzasibiselela inguquko yethu emuva,”. Kutsho ubaba uNhlamba.
Bezikhona izethekeli ezivela khona emanyange zona zithembise ukuthi kusiyaphela umnyaka
ka2023 lelidamu liyabe seliphelile nxa izinto zihambe ngomumo omnandi.

Comments are closed.