UMongameli unika izisebenzi zika Hulumende amaBhasi

By Liberty Mutamba

91

UMONGGAMELI uEmmerson D Mngangagwa unikeze izisebenzi zika Hulumende amaBhasi
alitshumi lambili(20) lamuhla ePhelandaba Stadium, amaBhasi lawo akhangelelwe ukuncedisa
izisebenzi zika Hulumende kwele  maphandleni. 
UMongameli uEmmerson Mnangagwa owadliswa utshefu ngo Ncwabazi 2017
bekumaCampaigns namhlanje uxhumane lezakhamizi ze Mat-South ngohambo lwenqubekela
phambili lapho avule iBlanket Mine Central Shaft ekhangelelwe ukukhipha igolide ngezinga
eliphezulu eminyakeni ebuyayo, lokunika iPublic Service Commission amaBhasi azagijima
emaphandleni ethwala izisebenzi zika Hulumende.
"Ngicina ukuba kulesi Stadium ngadla izinto ezimnandi ngingazi ukuthi ngizabangwa lezibi,
namhla ngilapha ukuzonika izisebensi zika Hulumende amaBhasi azabancedisa ukuba
bangathwali nzima nxa besebenzela ilizwe lethu.
"Ngampansi kukaHulumende wami indawo yeMat-South sekulontshintsho olubonekayo,
umngcele (Border) we BeitBridge uyacwebezela ikanti lomgwaqo osuka lapho usiya Masvingo-
Harare ubutshelezi, iTuli-Manyange, amarrigation amanengi kulo umango ayavuselelwa njalo

sizimisele ukusebenza ngokuzi khandla ukuthi ilizwe lethu liyenelise ukuzimela lingabi liboleka
impahla phetsheya. Kutsho UMongameli we Lizwe.
 Umgcinisihlalo ku Public Service Commission ubaba uVincent Hungwe  utshayele uhulumende
ihlombe ngomsebenzi omkhulu.
Ngaphansi kukaMongameli uMngangwa iPSC isithole amaBhasi angamatshumi
ayisitshiyalunye lanye (91)kuyinto ebukekayo leyi ngokunjalo izisebenzi lazo zisebenza
ngokuzikhandla ukuba ilizwe lethu liyenelise ukuthi sibe lengqubekela phambili."kutsho
uHungwe.
UMinister of Provincial Affairs and Devolution kwele Mat South ubaba  uAbdenico Ncube uthe
amaBhasi azabona ukuba izisebenzi zihamba ngokuphepha.
"AmaBhasi la azancedisa izisebenzi zika Hulumende ukuthi zihambe ngokuphepha, Sibonga
ukuthi ugcwalisa izithembiso zakhe zonke lokuncedisa ukuba sakhe isizwe sethu kungela osala
ngaphandle .
Umsekeli kamgcinisihlalo weqembu ebusayo uComrade Ngulube uqonqosele ukuba uhulumende
kumele avuselele imigwaqo ye Mat-South.
"Umgwaqo we Masvingo uyabukeka, ikanti lo owethu Bulawayo -Beitbridge ugcwele amagodi-
godi ikakhulu ngesikhathi sezulu awuhambeki, lamabhasi sifuna ama AVM lawana ayenelisa
ukuhamba emakhaya. Kumho uNgulube.

Comments are closed.