Atugwasye mulombe wakuBinga kukuzuzikizya ciyandisyo caakwe kukwiya zyamunsamu.

By Netsai Muleya

71

Mulombe ulaminyaka ilimakuumi obile utegwa ngu Future Muzamba uzwa kuKase village
kuBinga ulikukumbila lugwasyo lwemali ikuti ayinkilile kunembo alwiyo lwakwe ku
University kuti akiye etala ezyaminsamu.
Muzamba wakiya Advanced Level yakwe kucikolo ca Cyrene High nkali ama points ali
makkumi obile amusanu atutatu, ku Computer Science, Animal Science, Pure Mathematics,
Biology, antomwe a Chemistry.
Nakalikubuzisigwa abe CITE wisi wakwe Future, Jameson Muzamba wakati ulikuswana
buyumu kwindila kumali kuti atole mwanakwe ku University.
“Mwanangu wakacita obotu loko kucikolo ciletala, wakazwa ama points alimakuumi abili
amusanu atutatu Advanced Level yakwe pesi wakacilwa kujana busena ku University kabi
ime newisi ndibula mali. Ndibeleka ku Security Guard,” wambobo Muzamba.
Wambakuti bakezya kubhalila kuti bajane cikolo citamuyisye pesi tabanakusandulwa pe.
‘Mumunyaka winda wa 2021 twakezya kubbalila tubunga twandene pesi tatunakusandulwa
pe. Twakabbalila ku Joshua Mqhabuko kuti batujanine lugwasyo pesi tabanakutusandula pe.
‘Lino ndokukumbila kulibabo balipedelede kuti antela balagwasya mwanangu ikuti ajane
busena ku University ili mumomuno kana kuti anze nyika, alimwi akugwasizya kukubbadala
mali zyacikolo kucitila kuti azwidilile kuciyandisyo caakwe,” wambobo Muzamba.
Ndaabambi batatu ibana bacilacikolo, wabili ulikucita fomu yatatu, kuzoti aba bobilwe umwi
ulimucibaka caane kuzoti umwi mucibaka citanzi. Nkikako ezi zyeta kuti ciimo ciyume loko
nkambo takwe malipe,”
Future alakwe ulamba kuti wakaliwa bbalila wajana busena ku Eden University ku Zambia.
“Tendakakonzya kwinka pe nkambo kakubula mali. Kuzwawo tendakakonzya pe kubbalila
nkambo kanjiyo mali,” wambobo.
Kulabo bakonzya kugwasizya balakonzya kumujata Future Muzamba mukawayile, 0718 460
762 kana kujata wisi ku 0774 009 441.

Comments are closed.