IGwanda Provincial Hospital isilesikhulumi esitsha

Ngu Liberty Mutamba

209

IZAKHAMIZI zeGwanda sezamukele ngenjabulo isikhulumi esitsha seGwanda Provincial
Hospital uSister Sithandazile Dube.
Lokhu kuza ngemva kweminyaka emibili kulesixhexe kulihofisi, obekubuyelisa imisebenzi
eminengi kulesibhedlela, ikakhulu ekuphatheni izikhalazo zikazulu.
Isikhundla sesikhulumi lesi sasiphethwe nguSister Khethiwe Lufu, owatshiya umsebenzi ngo-
2018.
 USister Dube waqala umsebenzi esibhedlela ngo-2005, esebenza emahofisini aphansi,
andubana aqanse ngokuya kwesikhathi.
Ubikele umsakazo kazulu ukuthi uyajabula ngokuphiwa lumsebenzi.
"Ngiqale lapha ngomnyaka ka-2005 kuze kufike  namhla lapho  esengikhutshulwe ngaya
kwelinye izinga.
"Sengetheswe  ijogwe lokuba ngithwale lesisibhedlela ukuze sanelise ukuxhasa lozulu
lokukhuthaza ngenhlelo zethu kwezempilakahle."
USister Dube ubonge  bonke omongikazi akade esebenzelana labo, wabuya waveza ukuba
ufisa ukuthi isibhedlela siphakame  sincedise umphakath
"Ngibonga omongikazi engine enzakala labo, "kutsho  uSister Dube.
Omunye  wezikhamizi zeGwanda uThandekile Ndlovu uthe uyathokoza ngokukhutshulwa
kukaSister Dube.
"Sekuzaba lula ukuthi sihambise izikhalazo zethu," kutsho uThandeka Ndlovu.
UPrince Sibanda uncome kakhulu  umsebenzi omuhle owenziwe  yisibhedlela.
"Njengabantu abatsha sizwa silokujabula ukuba sekulehofisi ezasincweba  indlebe.
Silethemba ukuthi izikhalazo zethu zizakhangelisiswa, kulungisiswe."
USister Dube uphuma  eMbizo ngaphansi kweNduna uMarupi. 

Okwamanje, labo abafuna ukuxhumana laye, betshaya ucingo ku:
*+263798 834 687*

Comments are closed.