Ikalabi kawuma kajaya ngombe zilikuumi amusanu akamwi.

By Netsai Muleya

78

Ikalabi kuma kajaya ingombe zilikuumi amusanu akamwi izyamyunzi yotatwe kubusena
butegwa Mbembesi, kuLupane East Constituency. Ingonzi eyi yakacitika mumviki yayinda.
Kusile Rural District Councillor yaku Ward 23 ba Fibion Ngwenya bakati mungombe
zilikuumi amusanu akamwi, zilikuumi atutatu nzyamunzi womwe anukuti myunzi yobile
umwi waswekelwa zyobilwe umwi yomwe. Bambobo baNgwenya.
“Iyii, ngombe zilikuumi amusanu akamwi zyakumwa akalabi zyafwa mu ward yangu.
Zilikuumi atutatu nzyamunzi omwe anukuti zyobile nzyawumbi yomwe njawumbi”.
Bakinka kuti bakabone mitunta pesi taakwe nibakayitenta pe nkambo mucaanza kufumbwa
cintu cuumwa akalabi tacikonzyi kutentwa pe mbuli musamu kuti wumwa kalabi tutentwi pe.
Zicitwa nzyakuti balatema tema babikamwi, mpo basikusya godi basise mukati” bambobo
baNgwenya.
Mucaanza ceesu zilatondwa kujata ecoo cawumwa kalabi kana kusisa mugodi nkakutana
citwa zyamuzimu pe.
Ecoo cuumwa akalabi ngacazosiswa mugodi nkakuli kwacitwa zyamuzimu alimwi
kusyomwa kuti ezi zicitilwa kutabilila tulabi tutobela.
Nguno mwezi nkusanguna, mwalumi utegwa ngu Evans Moyo ulaminyaka makuumi obile
atubili amwanakwe musimbi ulaminyaka itatu bakumwa kalabi bafwa nkabalamunzabo
kuNdimimbili Village munsi lyaba SiMwami Mabhikwa kuLupane.
Bana Moyo, bategwa Nomatter balaminyaka makuumi obile atutatu wakasyala amabunda
akupya pesi wakasilikwa kuciibbadela caku St Lukes wasikutombolwa.

Comments are closed.