Owesilisa oweZvishavane ubanjwe elezihlahla zembanje ezilikhulu eliletshumi lane (114)

29

Amapholisa enelise ukubopha umuntu othengisa izidakamizwa okuthiwa utholakele elezihlahla zembanje
ezilikhulu eliletshumi lane (114) esivandeni sakhe njalo elembanje esilungiselwe ukubhenywa elesisindo
esingamagiramu angamakhulu ayisithupha (600g) ebifihlwe emkulwini wakhe esigabeni seMpalawani
eZvishavane.

Omele isikhulumeli samapholisa aweMidlands uAssistant Inspector Ngawagare uqinisekise ukuthi
umsolwa uChamas Nyoni oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu lambili (52) ohlala e-Ingezi
‘C’ eMpalawani eZvishavane ubotshiwe.

UNyoni ukhangelelwe ukuthonisiswa emthethwandaba esetheswa icala lokulima imbanje okungekho
emthethweni.

Mhlaka 17 Lwezi ngo8 ekuseni, abasetshi bamapholisa eZvishavane bemukela umbiko othi uNyoni
usolelwa ukuthi uyalima njalo uyathengisa imbanje.

Abasetshi bamapholisa basuka baya emzini kaNyoni lapho abenza khona uphenyo bekhangela ezivandeni
zakhe kungaziwa, ngempela bazibona izihlahla zembanje esivandeni. Basuka lapho bambopha uNyoni
owayesensimini yakhe.

UNyoni wakhokhelela amapholisa ekutholeni izihlahla zembanje ezingu114 ezazisesivandeni zilobude
obuphakathi kwamasentimitha angamatshumi amane (40cm) lamamitha alikhulu lengxenye
engamatshumi amabili ekhulwini (1.2m).

Bedingisisa besiya phambili kwatholakala njalo imbanje esilungele ukubhenywa elesisindo
esingamagiramu angu600 ifakwe emaphepheni njalo ifihlwe ngaphansi kwamasaka omumbu emzini
kamsolwa.
UAssistant Inspector Ngawagare uncome amalunga omphakathi ngokulwisa kwabo ukuqeda ubugebengu
esabelweni.

Uthe, “Amapholisa ancoma amalunga omphakathi ngokuqhubeka kwawo esebenzelana lamapholisa
ebatholisa ulwazi olwenza kubanjwe labo abenza ubugebengu.

“Umphakathi uyakhuthazwa njalo ukuthi uyekele ukusebenzisa izidakamizwa ngoba ziyingozi
kumpilakahle yomuntu.”

Indaba le ihumutshelwe elimini lwesiNdebele yiMidlands State University Language Institute.

Comments are closed.