Vejowani marange vosunga zvinhu

Na Chenjerai Gumbeze

109

CHEGUTU- VAZHINJI vechitendero cheJohanne Marange vakuita hwemutamba kitsi nagonzo
apo vakupota vachihwandisa vana kubva kuvashandi vezveutano vakufamba vachitenderera
nemaraini vachidonhedzera vana nhomba yekudzivirira mhetamakumbo.
Vatendi vazhinji kwazvo vanoti hazvisi kuzomboitika kuti vana vavo vazombobvira
vakashandisha mushonga kunyange hwemhando ipi zvayo.
Vanoti ivo vatova vanasadzimba wani vasina kana kumbobvira vamedza chero mushonga,
mapuritsi kana kubaiwa jekusini ripi zvaro. Zvino vanotoganza zvavo. Hanzi kupedza nguva
kweHurumunde kuedza chero nenzira ipi neipi kuvamanikidzira kupa vana mishonga.
"Ko iyo Hurumende inopedzereiko nguva nekutaura zvainoziva kuti isu veMarange
hatitenderane nazvo. Hakasi kekutanga Hurumende ichizviedza zvichiramba saka apa chachinja
chii.
"Ini zera rangu rino handitozivi chinonzi jekiseni kana mushonga upi zvayo, asi mwari
vanongondichengeta. Naizvozvo handina mwana anopiwa miti asi mvura dzeminamato chete,"
akadaro rabhauma Silent Mugwisi.
Vana vazhinji vechechi iyoyi vanofa nekuda kwekuti vabereki vavo vanoisa zvitanda munzeve
panoziviswa kuti vana ngavagare vakadzivirirwa kubva kuzvirwere zvakasiyanasiyana
Mugwisi anozviramba achiti ichokwadi zvirwere zvevana zvinouraya, asi vana veMarange
vanongofawo sevamwe vana vese kana urwere hwavakunda.
Vanamukoti vaifamba vachidonhedzera vana nhomba iyoyi vakatsinhirawo vakati chokwadi
vatendi veJohanne Marange vakavangarara.
Vanamukoti ava vanoti vana vanotopfigirwa mudzimba vamwe kutotumwa nekukurumidza kuri
kuitira kutiza mishonga.
"Chokwadi isu taona dambudziko hombe kwazvo nekuda kwevanhu vanokudza chitendero
zvakadaro kukanganwa kukosha kwemwana.Tirikuti tidzivirire zvirwere zvevana nyika yose, asi
unotoona vamwe vabereki vachitoomesa musoro nokuramba.”

Comments are closed.