Bana babayiisyi bakacilwa ikutolazitondezyo zyabo

By Sikumbuzo Nyoni

57

Ibana babamwi bayiisyi bakacilwa ikutola zitondezyo zyabo zya cibaka ca musanu atubili musula kuti
bapati bezikolo bajata cenguzu bayiisyi kuti babbadale izkweleti nzibalazyo kuzikolo.
Zikolo zyiingi mubusena bwa Gweru zyambwa kuti zyakasya ikugwisya tupepa twezitondezyo zyabana
babayiisyi nkambo takwe nibakamanisya kubbadala mali zyecikolo pe.
Mumwezi waMulumi koono, imfwulumende yakasinizya kubbadalila ibana bo tatwe kumuyiisyi awumwi.
Cisinizyo cakali camali ilimboli zyuulu zyobilwe mwana amwana, temu atemu.
Inkako imfwulumende takwe niyakazuzikizya cisinizyo pe, lino bamwi bayiisyi banjila mubuyumu
bwakuti tabacikonzyi ikubbalila kuti bajane ibusena ibwaform 1 kabatakwe zitondezyo zyacibaka
camusanu atubili zyabana babo.
Be Ministry of Public Services, Labour and Social Welfare ba Paul Mavima, balamba, “Mfwulumende
takwe niyakasandula imubono wayo wakubbadalaila ibana babayiisyi imali zye cikilo”.
Aka kaba kambo kabapati, zyayanda be Ministry of Education bakombelezye kwindila kuli ulanga zya
mali.
Kambo aka kakalayiizigwa kumatalikilo amunyaka aba President Ba ED Mnangagwa pesi ambulibwasunu
kaciimvwii.
Nobbala weZimbabwe Teachers’ Association of Zimbabwe (Zimta) ba Goodwill Taderera bamba kuti,
“Mfwulumende welede kubbadala imali zyecikolo mu teachers’ bank accounts.
Eci cakali cizuminano cakacitwa ababeleki awo mpukwakategwa kwinda ikuti imali ibikwe mucikwama ca
ciikolo, pesi kwalibyeni ikuti ibikwe mucikwama camuyiisyi lwakwe?
Ezi twakazibona nkilinzila mbotu loko kuti tukonzye ikubhada imali zyecikolo.

Comments are closed.