LOADING

Type to search

Indonsakusa Provincial Newspapers

Ibalavu bamaana ngombe zilimusanu atubili, antomwe ampongo zilikuumi zyamucaala busiku boomwe.

Share

Nabulema ulaminyaka ilimbuli makuumi alimusanu akamwi alamusanu atubili uzwa kuHwange
wakaswekelwa ingombe ampongo zyakwe mansiku mukwindila mubalavu balisumpula.
Jennifer Khuphe uzwa muciisi ca Matabeleland North’s Hwange West District munsi lyaba Chief Mvuthu
wambakuti, ezii zyakacitika mansiku mu 8 Itwi 2022 nkalimuntu wakalimunzila kuti awuzye ngombe
yakwe yomwe kuti akonzye kuula kulya kwakwe.
Nkalikwambula ku VictoriaFallsLive, Khuphe wambakuti izilyo zyabo mumunda zyakaligwa anzomvu
mumazuba akulima ayinda.
Wamba kuti lubo ibalavu balimusanu atubili bakajeya ngombe zyakwe zyakalikuumi atutatu antoomwe
ampongo zyakwe zyakali kuumi, Khuphe wambobo.
“Ndakali ku Plumtree nindakatambula luwayile mwanangu mulombe nkalikwamba kuti ibalavu
basimane lubono loonse.
Ibbondo lyeesu lyakalijalikide munzila yakuti kufumbwa banyama baasika tabakonzyi kunjila pe. Alimwi
ikaluli kakalijalide pesi nkambo kabanyama aba bendenda mumyunzi yesu ciindi casikati, zyakabapa
kanzambwenene kuyandula mpubakonzya kunjilila.
Imwanangu mulombe wakalikoona amunzi wakazobusigwa abasimayakilani besu bakamvwa musindo
kubbondo, alimwi bakezya kubayosezya balavu aba pesi bakanonoka kuvuna lubono kubanyama aba
nkambo bakajana ngombe zyingi zyalumwa, wambobo Khuphe.
Ibalavu aba bakajaya ngombe zyingi kwindila mukuzifundilizya akuluma mutuunta izyakuti takwe
nitwakakonzya pe kubelesya nyama. Kumpongo balavu bakajaya zilimusanu atubili pesi tebakajata
mutunta pe.
Ikabunga Kalanga etala abanyama, inswi, zilimwa antoomwe akuyoboola bakuula mituunta yangombe
email ilimbuli US$150.”

Verified by MonsterInsights