Mwaluumi waku Victoria Falls wanabbwa nsamu yakubbadala mali ilimbuli zyuulu zilikuumi yakuba lunyete kumunyama.

By Netsai Muleya

57

Umwi mwalumi ulaminyaka ilimakuumi alimusanu alimwi atubili waku Victoria Falls wabbadal mali
ilimbuli zyuulu zilikuumi yakuba lunyeta kudonki lyakwe.
Mlele Sibanda uzwa kubusena bwakuSizinda kuFalls mumazuba ayinda wakimikizigwa kunembo lyaba
magistrate baku Victoria Falls ba Godswill Mevenge nkaliwapegwa mulandu walunyete kulubono
lwakwe.Ezi zyakacitika musule akabunga ke welfare nkaliwajanika muciikocikala nkalikukuluntwa
amadonki akwe atatu, limwi lwama donki nkalileciilonda akaango.
Mubuzuba bwa 21 Itwi 2022 mu 401km-peg mumugwagwa uzwa ku Victoria Falls nkuya ku Bulawayo,
Claire Julie Elhorn wakalikwenda myota yakwe nakazobona baSibanda mucikocikala caabo
nkabalikukuluntwa amadonki atatu.
“Limwi donki lyakaliliciside loko akango ezi zyakamutuma kuti akasisye kambo aka,”ba prosecutor
Bhekimpilo Tshabalala mbabo bakambila nkuuta.
Munkuuta, Elhorn ubelekela be Animal Welfare of Zimbabwe wakamba kuti ikukomena kwecilonda ecii
adonki zitondezya kuti baSibanda bakaliswini kumaa donki lyabo alimwi takwe nibakasilisya munyama
oyu pe.
Mukulyangununa, baSibanda bakamba bati tebakakubwene kukomena kwacilonda ecii alimwi
bakakumbila kunkuta kuti baceesesegelwe mulandu.
Ba magistrate bakati idonki libwezwe kuli baSibanda litolwe likasilikwe abalabo baSibanda bakabbadale
imali ilimbuli zyuulu zilikuumi kumulandu wabo.

Comments are closed.