Kuyini iEnvironmental Impact Assessment (EIA)

89

Isambulo
UKWEMBA ngenye yenhlelo ezise mthethweni we Environmental Management Act (Cap 20:27)
okumele ithole isithupha seEnvironmental Impact Assessment umsebenzi ungakaqali.
Kuyini iEnvironmental Impact Assessment (EIA?)
I EIA luhlelo lokuhlola okubi lokuhle okungenzeka emvelweni ngemva kokuba imisebenzi
etshiyeneyo ebalisela ukwemba ingenziwa. Lokhu kubalisela izinto ezinhle lezimbi ezinganzekala
emvelweni, ukuphazanyiswa kwenhlalakahle yabantu kanye lokuthuthukiswa kwezenotho
okulethwa yilelohlelo.
Kuyini injongo ye EIA
Injongo yeEIA yikupha ulwazi olwaneleyo mayelana lngobuhle lobibi obungalethwa yikwenziwa
kwenhlelo ezitshiyeneyo ukuze abathatha izinqumo benze njalo ngolwazi njalo bekhuthaze
abanikazi bomsebenzi indlela abangazithatha ukuze banciphise ukutshabalala kwemvelo.
Umthetho uthini?

Umthetho we Environmental Management Act (CAP 20:27) le Statutory Instrument 7 ka 2007
uphoqha imisebenzi ehleliweyo ukuthi yenze iEIA umzebenzi ungakaqalisi. Ukwemba ngomunye
malimsebenzi.
How long does it take to conduct an EIA study?
Into yokuqala enziwa ngumninimgodi yikusa ugwalo lwe Prospectus, lolugwalo luchasisa
umsebenzi ufuna ukwenziwa ngumnikazi wemgodi, okubalisela ukufuna ukwenjiwa, indawo
lobukhulu bomsebenzi (size) . IEMA ithatha amalanga angamatshumi amabili (20 days) okuhlola
lolugwalo. Ugwalo lolu lungapasa, umnini mgodi kumele aqhatshe ingcitshi kwezemvelo
(consultant) ukuze abhale ugwalo lwe EIA njengokuphoqwa ngumthetho we Environmental
Management Act (CAP 20:27).

How long does it take to review an EIA study?
Umkhulu (Director General) weEMA uthatha amalanga angamatshumi ayisithupha (60 days)
ukwazisa umnini mgodi ngesinqumo sakhe sokupha loba okuncitsha imvumo yokuqhubeka
mgomsebenzi. Nxa UDirector General engekela ukuphendula ngesikhathi esiphoqiweyo
msebenzi kutsho ukuthi Umsebenzi upasisiwe njalo umnini mgodi engaqhubekela phambili
esebenza.
Ngubani owenza ihlolisisio ye EIA? Who carries out the EIA study?
Umninimgodi uqhatsha ingcitshi kwezemvelo (consultant) ukuthi ibhale ugwalo lwe EIA.
Zitholokala njani lezingcitshi?
Amabizo engcitshi lezi lingazithola emahofisini akumaDistrict lakumaProvinces. Qaphela ukuthi
kumele lisebenzise ingcitshi ezibhaliswe labeEMA ngoba yizo zodwa esisebenza lazo.

Ngubani okumele aWho should be consulted during the EIA process?
• Ukhansili Local authorities  Induna Traditional leaders

• Izakhamizi General public
• Wonke umuntu ohlala kulindawo okumele kwenjiwe khona

• Communities and other stakeholders found in the area for the intended project

Yimalini ukwenza IEIA How much are the EIA review fees?
Ukuhlolwa kwe Prospectus yi EMA kwenza i $120, 75, nxa umnini mgodi engaphiwa imvumo
yokuqhubekela phambili ubhadale ingxenye eyi 1.5% yemali yonke enziwa yilumsebenzi.
review by the Agency costs $120,75, if the project is given the green light to continue, the EIA
Report review costs $210 or 1, 5% of the total project cost.
Isithupha seEIA sisebenza okwesikhathi esinganani? How long is the EIA valid for?
Isithupha weEIA sisebenza okweminyaka emibili kusukela ngelanga esiphuma ngalo, ngemva
kwalokho seyavuselelwa minyaka yonke. The certificate is valid for two years from the date of
issue and is renewable every year thereafter.
Ngubani ohlola umumo wemvelo Who carries out Environmental monitoring and audits?
Abanikazi bemigodi bakhangelelwe ukulandela izinqumo zokulondolozwa kwemvelo abayabe
beziphoqele ukuzilandela egwalweni lwe EIA njalo kumele bese ugwalo lokuhanjiswa
komsebenzi ngemva kwenyanga ezintathu (kane ngomnyaka). IEMA izahlola ukuhanjiswa
komsebenzi kabili ngomnyaka ukuze ibeleqiniso ukuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela
eyavumelwana ngayo kuEIA njalo uyalandela akuphoqhelwa yiEnvironmental Management Plan.
Project developers are expected to adhere to the contents of the EIA report as far as possible
during project implementation and shall submit quarterly progress reports on the
implementation of the project. EMA shall carry out bi-annual environmental audits to ensure
that all projects being implemented are in compliance with the Environmental Management
Plans (EMPs)
Yingani iEIA iqhakathekile? Why is an EIA important?
• Inceda ukubona ukungaphazamisa imvelo Helps identify effects and impacts
• Incedisa ukuhanjiswa komsebenzi ngendlela efaneleyo assists in project planning and
implementation
• Yehlisa imali yomzsebenzi it reduces operational cost

• Yengeza ukuvunywa kumsebenzi yibobonke abalolwenza ngalomsebenzi it increases
project acceptability
• Ikhuthaza ukuphatheka kwawonke umuntu okumele aphatheke kulumsebenzi
( Stakeholders)enables stakeholder participation
• Yenza kubelula ukusebenza njalo itholisa inzuzo engcono

Increases project management and profitability
• Ikhuthaza ukulandelwa komthetho Enables compliance with the Law

Comments are closed.