Musole wayasilwa kufwa akafulo mukisimusi ciindi nalikunwa bukoko.

By Netsai Muleya

32

Imwalumi ubeleka ku Zimbabwe National Army (ZNA) utegwa ngu Simesihle Mkandla ulaminyaka
ilimakuumi obile atune wayaswaa kafulo wafwa mubuzuba bwa kisimusi kubusena bwaku St Luke’s
akati kabusambazi mu Matabeleland North.
Bakapokola bazuminanako kwangwa kwa Ronald ulaminyaka ilimakumi obile kwindila mukufwa kwa
Mnkandla.
”Bakapokola basunga Ronald Ncube ulaminyaka ilimakuumi obile atubili kwindila mukujaya nkali
wayasa mwalumi waku ZNA akafulo, Simesihle Mkandla ulaminyaka ilimakuumi obile atune uzwa
kubusena bwaku Mafinyela village ku St Luke’s akati kabusambazi mu 25 Nalupale 2022. Bakapokola
bakatondezya ciyandisyo kulibabo basikuyeeyelwa, nkabalikwendenda nkabajisi tufolo nkabali
kuyasa ijbantu,” bambobo bakapokola.
Muciindi ecoo, bakapokola baku Borrowdale basunga baluumi bobile bazibinkene empuwo mbi
bategwa Gideon Sanyangore antomwe a Blessing Kamunda nkakuli kwatondezegwa citondezyo
nkabalikulwana abantu akuwala musinza kumeso kulibasikula.

Comments are closed.