Ndende amwana wamukayintu wakwe balimunkuta nkambo kaluyando lwiila ndubakalalo.

By Netsai Muleya

42

Mwalumi uzwa kubusena bwe Chidobe kunze eVictoria Falls, amwana wamukayintu wakwe
bakatolwa kunkuta musule akujanika nkabalikuyandana luyando lutazumizigwi pe.
Mwalumi utegwa nguSiphilanzima Sibanda ulaminyaka ilimakuumi one alamusanu atune uzwa
kuKachechete BH36 kuChidobe antomwe amwana wabakazi utegwa nguThulelani Dube ulaminyaka
ilimakuumi otatwe atune, aba bobile baswanizigwa kukupegwa mulandu wakoomana zitamo
mumulawu pe.
Bobile aba bakakubetekwa kumubetesi waku Victoria Falls utegwa ngu Godswill Mavenge, alimwi
kambo aka kakendelezegwa mumviki yayinda.
Takwe nibakabuzigwa etala akulekelelwa kumulandu wabo pe. Kwindila mumapepa amunkuta,
bobile aba balikukala nganda yomwe.
Sibanda aDube bakatalika kuyandana mumunyaka wayinda muli june awo banakwe Sibanda ba
Sikhohlisiwe Mpofu, banyina kuli Dube, bakali baya kuBulawayo bakukala myezi yotatwe.
“Cimwi ciindi mubuzuba butazibikene pe pesi mumazuba kuzwida mu 1 Gandampati 2022 kusikila 2
Mukazibaziba 2023 kubusena bwaKachechete, kuChidobe munsi lyabasiMwami Mvuthu,
Siphilanzima Sibanda wakoomana amwana wamukayintu wakwe musimbi utegwa Thulelani Dube
kwaciindi cilamfu,” wambobo mwiminini wamunkuta.
Ikambo aka kakazwidaakuti, bana Sibanda bamaMpofu bakasiya aaba bobile, Sibanda aDube
mumwezi Gangampati, munyaka wayinda nkabali baya kukuswaya bakulana babo kubusena bwaku
Bulawayo.
Nibakaboola, bakatalika kubona incitilo yamulumi nkili yasanduka. BamaMpofu bakazojata aba
bobile mu27 Nalupale mukasaka. Mpawo bakakwambilizya kambo aka kuli bakapokola ezi zyaketa
kwangwa kwaba bobile.

Comments are closed.