Qaphelani umkhuhlane womkhono

Ngu Liberty Mutamba

51

UGATSHA lwe Department ye Veterinary Services luxwayisa uzulu ukuba ananzelele
umkhuhlane womkhono (Blackleg) ovame ukumemetheka ngamandla ngalesi sikhathi
somnyaka njalo usutshiye abafuyi abanengi bebambe owanga phansi eminyakeni embalwa
edlulileyo esabelweni se Zansi yamaNdebele.
Usibalukhulu e Mat South Provincince kunhlqnganiso ye Veterinary Services uDr Enat
Mdlongwa uchaze kabanzi ukuthi umkhuhlane womkhono ulakho ukubhubhisa umhlambi
wonke ikakhulu enkomeni ezisakhulayo.
"Emhlubulweni wakithi ukufa kwenkomo zibulawa ngu mkhono kufika ku100%.
Umkhuhlane lo ubangelwa ngama gcikwane okuthiwa Yi Clostridium Chauvoei atholakala
emhlabathini. Impawu zaleli gcikwane zibonakala ngokuqhula kwenkomo njalo ikhanye
idanile.
Imbangela kungaba yikulima ngenkomo ilanga lonke, ukuzincitsha amanzi lakho kuya
tshotshozela lumkhuhlane kuthi amajongosi lamathokazi yiwo ase ngozini enkulu
yalumkhuhlane," kutsho uDr. Mdlongwa.
Ugatsha lwe Veterinary luqonqosela uzulu ukuba abafuyi bahlabise inkomo zabo ukuze
ziphephe kulowu mkhuhlane
"Abafuyi sibakhuthaza ukuba babambane ekunqobeni lumkhuhlane, bathenge umuthi
okuthiwa yi Black vaccine kumbe i Combined Blackleg le Bochulism vaccine.
Imithi le isitholakala emavinkilini ako Coopers asefakwe endaweni ezinengi ukuba ancede
uzulu nge U$7-8.
"ivaccine le iyenelisa ukuhlaba inkomo ezingu 50.
Abafuyi benkomo balakho ukubumba amaqembu bathenge lumuthi ukuze banqabele
imhlambi yabo ukutshabalalisweni yilo umkhuhlane," kutsho uDr Mdlongwa.
IBlackleg ayithelelwana njenge Foot and Mouth kodwa uma inkomo yako makhelwane
isilawo lezakho zisengozini enkulu kakhulu.

Comments are closed.