Akanwa chefu afunga vabereki

NaChenjerai Gumbeze

12

CHEGUTU – Muchiitiko chakatyisa nekukatyamadza vagari vemuKaguvi, mumwe musikana anemakore
gumi nematatu akagudubira mushonga werukonye kuti afe nekuda kwekuti ainge afunga kuenda
kuvabereki vake vanogara kwaNgundu kuMasvingo.
Musikana uyu akange auya kuzosiiwa kumba kwatete vake kuti atsvagirwe nzvimbo yeFomu 1 gore rino
muChegutu. Zvino iye ainge asina kubuda pachena kuvabereki vake kuti zveChegutu ainge asingadi.
Zvinonzi mangwanani ngwanani emusi wa2 Ndira gore rino mwana uyu akatora mushonga werukonye
ndokugudubira kuti afe zvake pane kugara natete vake, Amai Faustina Donono, avo vanova mudzidzisi
pane chimwe chikoro chemunharaunda muno.
Tete pavakamuka kuti vaende kumunda vakawana mwana achirutsa zvisina mukare akamboona.
Mai Donono vanoti vakarohwa nehana zvikuru pavakaona kagubhu kemushonga werukonye kari padivi
pemuzukuru wavo uyo aive mushishi kurutsa.
“Ndakanetseka zvikuru pandakangoziva kuti muzukuru wangu ainge anwa mushonga. Ndakashingaira
kumumanikidza kunwa mvura yakawanda ndisati ndamhanya naye kuchipatara uko akazonoiswa dhiripi
nekupiwa imwe mvura zhinji futi. Achingobuda muchipatara, mubhazi kudzokera kuvabereki vake nekuti
handingagare nemunhu zvekumanikidza,” vakadaro Mai Donono.
Mwanasikana uyu akati haana rutadzo natete vake, asi kuti ainge afunga vabereki vake bedzi.
“Ini ndikungoda kudzokera kuvabereki vangu chete hapana kana chimwe zvacho chandinokanganisirwa
natete. Ndikaenda handidzoke nekuti ndakajaira kugara nababa naamai vangu. Zvekudzidza kuno
bodo,”akadaro.
VaAustin Donono, murume watete vemwana uyu, vakatiwo zvinototyisa kugara nemwana anepfungwa
dzakaipa kudaro.
”Ini handisi kunzwisisa kuti tezvara vangu vakamanikidza amainini kuuya kuno here ivo vasingadi.
Pfungwa dzamainini ava dzandityisa pazera ravo iri, ngavadzokere zvavo kwavakabva ndisati ndaitirwa
mashura pamba pangu,”vaDonono vakataura kudaro.
Pakangobuda muzukuru wavo muchipatara mushure memazuva maviri, Amai Donono vakabva
vamukwidza bhazi kumutumira kumusha kwakare.
Pepa rino harina kukwanisa kubata vabereki vemwana uyu nekuti nhare dzavo vose dzairamba kurira.
Vanogadzira mishonga yakasiyana siyana vanotonyora pavanoisira mishonga yavo kuti mushonga
inofanira kugariswa kure nevana.

Comments are closed.