Iqhuba ngomfutho iclinic yeNtepe

Ngu Liberty Mutamba

110

INHLANGANISO ezimele yodwa, iNhlamba Development Hub Initiative Group (NHDG)
egqugquzela inqubekela phambili kuzigaba zonke ezingaphansi kwenduna uJeffrey Ndlovu-
Nhlamba isiqalile  ukwakha ikilinika ezasiza umphakathi wakulowo mango, obuhamba umango
omude ukuze bathole  ezempilakahle.
Inhlanganiso le isebenza ingakhangelelanga  nzuzo  kodwa  ihlose ukuthuthukisa indawo 
zakulowo mango.Ijonge  ukwakha amadibha, izikolo ukuvuselela amadamu lokunye nje
okungaba lusizo kumphakathi. Selufakwa   ucingo  olugombolozela ikilinika olutshengisa 
umncele we kilinika.
 Umabhalane walinhlanganiso umnunzana Collins Sibanda uthe sebeqalile ukudonsa ucingo 
oluzavikela indawo yekilinika.
"Sesiqalile ukudonsa  ucingo oluvikela indawo   lapha okuzaba lesakhiwo khona. Sibonga 
uzulu  ngokusukumele phezulu ezo phatheka kulowu msebenzi." 
"Kusese yisiqalo ingakho sikhuthaza umphakathi 
ukuba  ancedise ngalokho akwenelisayo ukuze isakhiwo lesi siphutshe sithole ukusizakala eduze
Lamuhla omama bebe Bamba lapha lalaphana okusitshengise ukuba bayifuna ngamehlo abomvu
intuthuko lapha," kutsho uSibanda.
UCllr ka Ward 13 uMiclas Ndlovu uncome ingqubekela phambili kanye lokubambana
komphakathi okukhona kuleyo ndawo.
"Kuqale kusaseliphupho ukuba likilinika izaphumela, nxa sesibona sekufakwa ucingo
kutshengisa ukuba uzulu uzimisele ukuba lintuthuko ibekhona," u Ndlovu.

Usobhuku uAbraham Ndlovu, uSalubeni, Sibanda lo Mvukudzi,
baphathekile ekugejelweni kocingo. lnkokheli zama bandla lazo bezikhona lapho.
Ikilinika le ubuya iselamana leye Bulilima lapho uzulu asukuma wazakhela ikilinika, ikanti
laseWhunga e BeitBridge izakhamizi ziqhuba umsebenzi  ofanayo.

Comments are closed.