Kabunga kaPolad kanyontooka lupyopyongano lwazyabuleli bwanyika

38

Kabunga kaPolitical Actors Dialogue (Polad) kayungizya aatala aamwi majwi aaliwo kale aasyolooka
lupyopyongano luyeeme kubulelei bwachisi kakulindilidwe lusaluulo lukamantene lulangilidwe
kubawo mumweezi waKunkumunamasanu naakuti Itwi mwaaka uuno.

Moongololo wakumana lupyopyongano luyeme kulizyabuleli bwachisi wakabawo musule
aakutondeezegwa kwavidiyo yakasaalila iitondeezya lupyopyongano luyoosya mumasena
aamwayamilumbe yabanamunji yaamba kuti yakachitika kuMurehwa kuchilikiti chaMashonaland
East.

“Tatutambuli lupyopyongano lwazyabuleli bwanyika kufumbwa chili chiimo. Talweelede kubawo
mulizyabuleli bwanyika muZimbabwe. Mwaaka uuno tuyanda lusaluulo lulaluumuno, lwaangunukide
alimwi lweelede.

“Bantu beelede kusala bazululi mbibayanda kabaangunukide alimwi kakutakwe kuyoosegwa. Nzizyo
eezi toonse nzituyanda, chisi chizwidilila, chilaluumuno alimwi chili aamichelo yalwaangunuko,”
muzuluzi wakabunga kaPolad, Trust Chikohora wakaamba oobo.

Wakati aabo bachita lupyopyongano lwazyabuleli bwanyika beelede kusubulwa munzila yeelede
mumulawu.

Kabunga kaPolad kakabumbwa mu2018 kilinzila yakusumpula mpanamizeezo muZimbabwe,
kusumpula luumuno luyanembo, myoyo milamfu, lukamantano alimwi akumana kusalullana
kwabantu, kusumpula koobekana myoyo akulekelelana alimwi akuyakulula lusyomo mumagunzi
muZimbababwe kubikkikizya ayimwi milimu.

Kabunga kazulula kaZANU PF lako takasungwaazyi lupyopyongano lwabuleli bwanyika alimwi
kaamba kuti basilikani baZimbabwe Republic Police bazopokola alimwi akusunga boonse
batanochite lupyopyongano.

Musololi waChisi baEmmerson Mnangagwa labo bakkala nkakambawuka aatala alusaluulo
lulaluumuno alimwi lutakwe lupyopyongano.

Zimbabwe ilangilidwe kuba aalusaluulo lukamantene mwaaka uuno alimwi balangilizya bweendelezi
bwalusaluulo balokusungwaazya tubunga twabuleli bwanyika kuti tubinde zyiimo zyoonse
zyalupyopyongano.

Mulumbe ooyu wakasandwidwa kuzwa kuChikuwa aMidlands State University National Language
Institute

Comments are closed.