Sekuqalisile ukulondolozwa kokudla kwesintu

Ngu Nontobeko Sibanda

UKULONDOLOZWA kokudla  kwesintu  kulisiko lamaNdebele . Izakhamizi zendawo
ezitshiyeneyo emaphandleni zithi seziqalisile ukulondoloza ukudla kwesintu okuzadliwa
ngesikhathi sebusika. 
Ukudla kwesintu kugoqela  imifushwa yedelele, imibhida yendumba, eyolude, eyebhobola kanye
lamacimbi.
Isakhamuzi seGaranyemba uSilibaziso Nyoni uthe usebenza nzima kakhulu ukuze enelise
ukulondoloza ukudla okuzamenela yena kanye  lemuli yakhe lapho kufika ubusika.
“Isikhathi  sobusika yisikhathi esinzima esifuna abantu basilungiselele ngoba kuyabe
sekungasela lutho  emasimini ngakho ke ngisebenza gadalala ukuze ngilondoloze ukudla
okuzangenela lemuli yami" kutsho uSilibaziso Nyoni.
U Agnes Moyo yena ohlala eNsindi ugcizelele ngokuthi yena senelisile ukulondoloza ukudla
okutshiyeneyo okugoqela amacimibi,  ledelele kanye  lemibhida yendumba  kwabakunengi
ngoba kuzamlethela imali ngesikhathi sobusika kanye lokuyathengisa amadolobheni.
Sengenelisile ukulondoloza ukudla osekuthe xaxa okutshiyeneyo ngoba  ngifuna
ukuyakuthengisa emadolobheni kukanti okunye  ngizakuthengisa ngesikhathi sobusika
kungilethele imali kutsho u Agnes Moyo.
U Barbra Dube   wesigabeni seMzimuni kuward 3 ngaphansi kweNduna uMzimuni uthe
ukulondoloza  ukudla kwesintu kwenza ahlaliseke emoyeni ngoba engela kwesaba lapho ubusika
bufika .
Ukulondoloza  ukudla  kwesintu kunginika isibindi ngoba ngiyabe  ngisazi ukuthi ngesikhathi
sobusika mina lemuli yami siyabe siphephile ekuhlaselweni yindlala ngoba silokudla
okwaneleyo kutsho uBabra  Dube.

Comments are closed.