LOADING

Type to search

Provincial Newspapers Telegraph

Varimi vofarira mvura yaturuka

Share

CHINHOYI- VARIMI vemapindu ari mudhorobha reChinhoyi vanoti vari kufara nekuturuka
kuri kuita mvura mwaka uno.
Varimi ava ndevaye vanogara mudhorobha asi vanotora mukana wokurima muzvitsuwa
zvakasiwa pakurongwa kwedzimba.
Amai Mutema, umwe wevarimi ave, vakati varikufara zvikuru nemvura iri kunaya zuva nezuva
vachiti yabatsira zvikuru kuchibage chavo icho chavapedyo nokubuda muchekechera.
“Chibage changu chakura zvokuti chava kuda kutofurura saka mvura yanaya nguva yakanaka.
Chibage chandinorima chinondibatsira gore negore nokuti ndinokohwa masaga mashanu zvokuti
gore rinotopera ndichigaisa ndisingatengi upfu. Ipo pamberi pemba yangu ndipo poga
pandinorima handirimi pakakura asi kwandiri zvinondikwanira,” vakadaro Amai Mutema.
Gogo Rosemary Tsengere avo vanorima pamberi pemukova wavo muColdstream uye vane
purazi kuMakonde vanoti mvura yauya panguva yakaringana zvokuti gore rino vanokohwa
samakore ose.
“Mvura iri kunaya zvakanaka chibage chandinorima muno mudhorobha chinodyiwa nevazukuru
vangu vachibika havo. Kupurazi takarima munda wose zvokuti gore rino tichakohwa
sezvatinoita makore ose. Varimi vanofanirwa kushandisa mvura iri kunaya zvineungwaru.
Nguva ino yaakuda kudyara mbambaira kune avo vane mbeu yacho, nokuti nguva yokudyara
chibage yakatodarika,” vakadaro Gogo Tsengere.
Felex Kasinamuchenga anogara muChikonohono muChinhoyi makare akatiwo aive akagadzirira
kuuya kwemvura achiti anorima nechirongwa cheHurumende chePfumvudza icho chaanoti
chirikumubatsira gore negore.
Akaenderera mberi achiti vanhu vose dai vashandisa bindu ripi neripi zvaro riri kushaya
anorima. Akati kunyangwe dzimwe nzvimbo dzakamirira kuvakwa varidzi vadzo
ngavambodzishandisa kurima nechirongwa chePfumvudza sezvo chirikuitirwa kunyangwe avo
vari mumadhorobha.
Varimi vemudhorobha reChinhoyi vakarima nzvimbo zhinji kusanganisira dzimwe
dzisingabvumirwi pamurawo yezvenharaunda, asi chibage chizhinji chiri munzvimbo idzi chiri
kutaridzika zvakanaka zvokuti goho racho richange rakakura.

Chinhoyi iri munharaunda yeMakonde iyo inonaya mvura yakawanda munyika yeZimbabwe,
uye ine ivhu dzvuku iro rinonzi navana mazvikokota haridi fotereza yakawanda zvokuti
kunyangwe angobiridzira kurima haashayi chokubata.

Next Up

Verified by MonsterInsights