LOADING

Type to search

Provincial Newspapers Telegraph

Zvidhakwa zvovhiringidza kuvigwa kwemufi

Share

CHINHOYI- VAVAKIDZANI vemu Chikonohono vaka kahadzikana kuona zvidhakwa
zvemunharaunda yavo zvototera baba vezvomweya vechitendero chechikatorike mukana
wakakwana wokuisa munyengetero wokuperekedza mushakabvu.
Heath Chihota, uyo aive nemakore makumi mana, akashaika mushure mokurwara nemunhikwi
zvinofungidzirwa kuti zvaive zviine chokuita nemhando yezvinodhaka zvaainwa.
Shamwari dzake dzaaiwadzana nadzo mukunwa zvinodhaka dzakauya kuzomuchema kumarinda
eChemagamba muChinhoyi dzaiita ruzha apo baba vozvomweya, Samuel Nyadzayo, vachiita
muteuro weMisa wokuonekana nemushakabvu.
Baba Nyadzayo vakataurira vatenderi vaivapo kuti zvaivanani masvedera pedyo vaite muonera
pamwe mukudaira nziyo dzechitendero neminamato. Asi havana kuwana kana mumwe
akavadaira.
Havana kuratidza kuita hanya nezvaiitika asi vakaenderera mberi mukuita murawo wokuradzika
munhu anenge afa vachitevedza nzira dzechikatorike, dzamara vapedza.
Vachingopedza havanakumirira kuzopa chikomborero kune gungano revatenderi rainge riripo.
Izvi zvaiva mushure mekunge vatoona kuti hazvina zvazvaizobatsira, sezvo vamwe vainge
vakatobata mabotoro edoro uye vatotanga kuimba nziyo dzemunyika dzinozivikanwa nokuti jiti.
Munhaurirano yatakaita naBaba Nyadzayo havana kuda kuratidza kutsutsumwa asi vakati zvine
maererano nechitendero chavo vainge vapedza.
“ZveChurch tapedza ndozvikuru zvaita kuti ndive pano, regai ndifambe ndinoita zvimwe
zvakandimirira,” ndiwo chete mashoko akataurwa nemupikiri apo ofamba kudzokera kwaiva
nemotokari yavo vodzokera kumba kwavo.
Vatenderi vakaratidza kubatikana vakaita rumwe rumwe kutevera mumashure maBaba
Nyadzayo vachinanga kumisha yavo, vosiya zvidhakwa zvofusira bokisi remumwe wazvo.
Izvi hazvaitadza kuitika nokuti kunyangwe vanhu vachiri kukereke paMusha weBetania,
zvhidhakwa zvizhinji hazvina kupinda mukereke zvaingotenderera panze zvichimwidzana doro.
Vamwe vakadzidza nemushakabvu pachikoro cheNemakonde mugore ra1998 vanosanganisira
Philemon Kachelenga, Godfrey Pasipamire nevamwe vavo vakauya kuzoradzika shamwari yavo
yekuchikoro.

Vazhinji vaakadzidza navo vakatumira mashoko enyaradzo pamasaisai eWhatsapp paboka
rinonzi Nemakonde 98.
Chihota ainge asina mudzimai uye aizivikanwa nokutamba mutambo weSinuka nekunwa doro
zvokupfurikidza mwero, zvokuti kumba kwaiva kwokurara chete. Kumutsvaka pamba
aisanyanyo wanikapo, asi pazvimbo yokutandarira panonzi paPfungwadzakanaka
muChikonohono, nzvimbo inogara voruzhinji muChinhoyi.
Hatina kukwanisa kutaura nemukoma wemushakabvu, Alexio Chihota, kuti tinzwe kuti vanoti
kudii nezvaive zvaitwa nevamwi vedoro. Takaona sokuti tingavashungurudza sezvo vainge
vakabata bhotoro redoro vachisvimha misodzi vachimbundirwa neavo vaiva bata maoko
mukuchema munin’ina wavo.

Verified by MonsterInsights