Basikubba bakaatazya muHwange

35

Kwiindulula kwatwambo twakubba muMatabeleland North Province kweta kutakazikika obotu
abuyofu kubantu.
Ezi zilikutegwa zilikucitwa abantu bakazwa e Amnesty mujele lyamuZimbabwe.
Mukubuzisigwa, biminini bakapokola bamuMatabeleland North ba Insp. Glory Banda bakamba
kuti ikambo kakubba kalikulangisisigwa loko.
“Tulikukumbila kubantu ikuti bakale nkabacenjede bakamangale kufumbwa muntu
ngubayeyeyela”.
“Alimwi tusungwazya kuti kufumbwa ciindi bantu nibaswana basikubba nanka bajayi, tabelede
kulwanabo pe, kunonga bajesi zilwanisyo.”
Bakapokola bakinkilila anembo akusungwazya ibapati bamibeleko kuti bakwabilile busena
bwabo kwindila muma CCTV nkambo talibonyi pe kubantu.
Mucindecoo, beHwange Colliery Company Limited bakabbala mema nkabasungilizya bantu
etala ababbi bazulila mubusena bwaHwange.
“Tamwelede kusiya anze zyonse zintu nzimubelesya nkambo basikubba bavula
balookwendenda”.
“Amubakasimpe ikuti banabenu tababelesyi inzila zyakununsula pe, ciindi nibazwa kuzikolo,
pesi amubayisye kuti batasekeleli kubantu mbibatezi pe,” wambobo mema.
Umwi mwalumi ukala ku Ingagula Township utegwa Farai Mashanga wambakuti muMumuvulo
cindi camansiku wakanyampula baalumi botatwe mumota yakwe bakamugwisizya kafulo.
“Ndakajana mwalumi acitishini wakati ndimubweze ulezintu zyakwe nzyasiyide kumbali anzila
anu awo kwakali bamwi bobilwe nibakagada bakandigwisizya kafulo nkabati ndibatole ku
Lwendulu town pesi bakazoti ndibatole ku Victoria Falls. Cakabota mota yangu teyalikwenda
kabotu basikuti ndibasiye ku Cinderella,” wambobo Mashangana.

Ibantu bakumbilwa kuti bakamangalile aboo mbibalikuyeyela akufwambana ku HCCL Security
toll free enamba zitegwa 0784 594 639.

Comments are closed.