Kusumpulwa kwaVictoria Falls Safari Lodge

By Netsai Muleya

42

I Victoria Falls Safari Lodge ilikujana kulangika kupya, ezintu zipya ziyakilidwe antoomwe
akubambwa kubotu mumaanda alimakuumi alimusanu atubili antoomwe enganda yakati
iswanizya Buffalo bar antomwe e Makuwa-kuwa Restaurant.
Ba Rosemary Kennedy babeleka ku Africa Albida Tourism (AAT) bakati kuyakululwa kwelede
nkakuli kwamana mumwezi wa Gandampati nkalikumana, yakali imwi yakabunga
kakusamawuzya benzu a kuyandula mali muzilongo zyabo kukutondezya kupaa kwabo kuti
kuletala.
“Tulikusumpula kupa kwesu oku, kuyakululwa kuzide buyo kwamyezi ilimusanu akamwi nkatuli
twajula Victoria Falls Spa, busena bupati bwakasanguna kukuyakwa,” bambobo ba Kennedy.
“Mulwendo lwesu mukuzwidilila, cilikabotu kuswilizya kulibasikuzya nyokwe abenzu bako,
akubamba zyakupa azyakuzya nkazili zipya, zipona, alimwi nkazilamanguzu,”wambobo.
“Muciindi coomwe, tuleba akuswilila kumapepa antomwe akulabila, akutataala ntambo pesi
tulwanina kuzwidilila. Kusanduka, akulangulula bupya, kusumpula azintu zipya zilimbuli Victoria
Falls Safari Spa, zyonse ezi zyiminina ikukomena kwamabambe esu.

Comments are closed.