Uujisi chuuno chaMulembi waDolopo lyaGweru ujanikana katakwe mulandu

42

Wakajisi chuuno chaMulembi waDolopo lyaKkansili yaGweru, Douglas Vakai
Chikwekwe, wakajanika katakwe mulandu wakubelesya oobi chuuno chakwe.
Simulawu waChikwekwe, Admire Rubaya wankampani yaRubaya and
Chatambudza Legal Practitioners wakati mulandu wakasowegwa kuutanabetekwa
kuNkuta yaMejasitiliti kuGweru muliBwatatu. Mulandu wakwe wakalangwa
aMejasitiliti Tendai Mahwe.
Chikwekwe, wakalemba lugwalo lwakusiya mulimu waBulembi bwaKkansili
mviki yayinda musule akwaangwa akabunga kalwana buboli kaZimbabwe Anti-
Corruption Commission musule akuyeelewa kuti wakatyola Chibeela 174 (1)(a)
chaCriminal Law (Codification Reform) Act, (Chaandaano 9:23) naakuti kutyola
Chibeela 94(3) chaPublic Procurement and Disposal of Public Assets Act (General
Regulations) S1 5 of 2018.
Wakalikuyeeyelwa kuti wakapa zizuminano zyakusumpula masena akuyaka
maanda kuWackdrive (Pvt) Ltd, Sheasham Investments (Pvt) Ltd, antoomwe aCasa
Properties (Pvt) Ltd mu 18 Itwi 2020 kakutakwe kuzumizigwa kuzwa
kuProcurement Regulations Authority of Zimbabwe Special Procurement
Oversight Committee.
Wakajisi chuuno chakubaMulembi waDolopo, wakati tali waKkomiti Iilanga
Kuulwa kwaLubono pe yakakkala aansi akulanga aabo bakali achiyandisyo
chakusumpula busena bwakuyaka maanda kuMkoba 21 aku Randolf Phase 1.
Chikwekwe wakaamba kuti kupa masena kumankampani otatwe kwakachitwa
kumuswaangano wakkansili mwakali boonse beelede mu24 Kkunkumuna 2020
alimwi Chizuminano chakazilingwa awakali Meya Josphat Makumbe.
Wakajisi chuuno chakuba Mulembi waDolopo eecho chiindi Robson Manatsa
wakalemba magwalo akwazilinga kumankampani otatwe nkabazibizya kuti mbabo
bakali bazunda kumuzundano wakuyanda kusumpula masena akuyaka.
Wakali mejasitiliti kulubazu lwaHarare wakalemba lugwalo lwakwe lwakusiya
mulimu mumviki zyobile zyayinda musule akubelekela kkansili kwamyaaka
musanu awumwi amyeezi musanu.

TONGA
TONGA

Chiindi nkalemba lugwalo lwakusiya mulimu lwamapeji kkumi amusanu (15)
lwakali kuya kuli Meya waGweru Kkansila Hamutendi Kombayi, Chikwekwe
wakati wakali kusiya chuuno chakuba Mulembi alimwi akujata chuuno chaKkileki
waDolopo “akaambo kakutondekwa minwe, kukatazigwa alimwi akaambo
katwaambo twamakkansila akabunga Citizens Coalition for Change (CCC)”.
Chikwekwe wakati kunyina naakali kuyanda “kupegwa mali yabuboli” kuzwa
kukkansili pele wakalikuyanda kuti kuchitwe zili mumulawu, alimwi
zilimuchizuminano chakubelekelana mpawo amilawu yakuyungizya yakachitwa
mukwiinda muchizuminano chamuswaangano wamu29 Nalupale 2017.
Kwalino Chikwekwe ujisi Nissan Navara, alimwi waamba kuti kkansili
ilachikwelete chakwe chaToyota Fortuner yamuulo waUS$83 453, naakuti mali
yamweelo waUS$83 453 kakubelesegwa Mazuba aakwe akubeleka, chitanda
chabusena bwamabbindawu (500 square metres) alimwi achitanda chabusena
bwama-indasitili (1200 square metres), mali njatanaliywa yamazuba aalivi, luliyo
luyeeme kukuzibisigwa kulugwasyo lwazyabulondosi, pencheni alimwi azimwi
mali zyabulumbu.
Mulumbe ooyu wakasandwidwa kuChiTonga aMidlands State University National Language
Institute.

Comments are closed.