Kkumi awumwi (11) bazwidilila kunjila kumuzundano wakusala muzulwidi wanyika

41

Bantu kkumi awumwi (11) bakazwidilila kulembesya kunjila kumuzundano wakuba muzulwidi
wanyika kuzwa kubantu makkumi obile awumwi (21) bakalikuyanda kuti banjile kunsaluuzyo
ziza, kabunga kaZimbabwe Electoral Commission (ZEC) kakaamba oobo muzuba lyaBwane.
Chisi chilaba ansaluuzyo iijisini yakusala muzulwidi wanyika mupya, biiminini bapalyamenti
antoomwe amakkansila mu23 Itwi kuti babewo kwamyaaka musanu (5) iiza.
Nkuta zyansaluuzyo zyakeendelezya mabambe muchisi choonse mbuchizulwa muliBwatatu
bwakiinda akulemba aabo bayanda kunjila mumizundano yansaluuzyo.
Mutobeli waSichuuno waZEC, Rodney Kiwa wakati bakabikide chikumbizyo chakunjila
kumuzundano ooyu bakali makkumi obile awumwi (21) pele kkumi (10) tibakazwidilila pe
akaambo kandebyo zyaandene.
“Kwakali bantu makkumi obile awumwi (21) bakali kuyanda kunjila, pele kwakazwidilila kkumi
awumwi (11) luzutu. Kkumi (10) tibakazwidilila akaambo kandezyo zyaandene,” wakaamba
oobo.
Aabo bakazwidilila kulembesya Muzulwidi waNyika baEmmerson Mnangagwa, ulokuyanda
kunjila kwatemu yabili, alimwi ulangilidwe kali sinembo kumuzundano ooyu.
Ngwazundana aawe loko, muzulwidi wakabunga kaCitizens Coalition for Change, Nelson
Chamisa, lakwe wakazwidilila kulembesya kunjila kumuzundano wansaluuzyo ooyu.
Bamwi bakazwidilila kulembesya kumuzundano ooyu baswaanizya Douglas Mwonzora waMDC-
T, wakali Silutwe waMutabi waFulumende Saviour Kasukuwere wakalembesya katakwe
kabunga, muzulwidi waNCA Silwiiyolunji Lovemore Madhuku, Joseph Makamba waFREEZIM
Congress, Trust Tapiwa Chikohora waZCPD, Blessing Kasiyamhuru waZIPP, Wilbert Archbald
Mubaiwa waNPC, Henry Gwinyai waUANC aWilson Harry Peter waDOP.
Kiwa kunyina naakaamba ndebyo zyabaabo bakatazwidilila.
Munsaluuzyo zyakayinda zya2018, kwakali makkumi obile abantu botatwe (23) bakali
munsaluuzyo zyachuuno eechi, mweelwe mupati kwiinda yoonse mulwaano lwachisi.
Kiwa wakati mazina abaabo bakazwidilila kulembesya kunjila kumizundano yakuba biiminini
bapalyamenti akuba makkansila azozibisigwa kumamanino amweezi uuno.

TONGA
TONGA

Mulumbe ooyu wakasandwidwa kuChiTonga aMidlands State University National Language
Institute

Comments are closed.