Mwaalumi ujaya simayakilane wakwe musule akuti wakuuma mukayintu wakwee aatala ampongo zyakali zyasweeka

73

Kuli mawuse mapati kuGunzi lyaKudzanayi aawo mwaalumi ulamyaaka makkumi
one alamusanu ayibili (47) uuzwa kuLower Gweru wakayaswa mpawo wafgwa
achiwaalwa chibosya asimayakilane wakwe musule aakuti sikufwa wakali wuuma
mukayintu wasikumuyasa aatala ampongo zyakali zyaloboka akulya zilyo
mulukkuba.
Basilikani bakazuzikizya kuti ninchobeni kuti Patrick Mutizwa wakuMaboleni
wakayaswa achiwaalwa aAmos Zvenyika.
Sikwaambwiida basilikani kuMidlands Inspector Emmanuel Mahoko wakati eezi
ziyoosya zyakachitika mu25 Gandapati muzyiindi zya5 mangolezya kuGunzi
lyaKudzanayi munsi aMwaami Sogwala kuMaboleni.
Mutizwa wakajanikana kalokuuma mukayintu wasimayakilane wakwe aatala
ampongo zyakali kukkala kazisweeka kazilya mulukkuba lwakwe.
Eezi tizyakamujata kabotu pe simayakilane wakwe, mpawonya wakabweedezya
mukwiinda munzila yakuyasa Mutizwa achiwaalwa chibosya.
Kulokkwaambwa kuti Zvenyika wakayasa Mutizwa achiwaalwa chibosya. Mutizwa
wakazwa ganzi jingi mpawo wakazimina chifumo zuba litobela.
Insp. Mahoko wakati basilikani bakabweza mutunta waMutizwa akutola kuGweru
Provincial Hospital.
Sikwaambwiida basilikani wakakumbilisya loko kuti banamunji batantamukane
anzila yakusongola mapenzi yalupyopyongano.
Mulumbe ooyu wakasandwidwa kuChiTonga aMidlands State University National
Language Institute.

Comments are closed.