Ibantu bamu Hwange bazwidilila mubwingi kumuswangano wa Zanu PF. (Dozens (thousands) of people in Hwange attends ZANU PF rally)

By Netsai Muleya and Sikumbuzo Nyoni

38

Zyuulu zyabantu bamu Hwange bakabungana ku Hwange Colliery Stadium akucikolo
cakuNdangababi ku Dete nkababunganina muswangano wa Zanu PF kulubaza lwaHwange.
Muswangano oyu nkilimwi nzila yamakampeyini yakugwasilizya abo bayanda kuba biiminini bamu
Paliyamende ama Kansila mulubaza lwamuHwange.
Mukwambawuzya mubantu balizyuulu basikugwasilizya kabunga ka ZANU PF, basicuuno bakabunga
aka Ba Oppah Muchinguri bakabotelezegwa abuvule lwaabasikugwasilizya bamu Hwange
ndubakalalo. Ezi zyakatondezya kuti ikabunga ka ZANU PF kalimukuzwidilila mulusalulo lwa 2023
Itwi.
“Cabacindi cesu cakutola zyuuno zyakatoledwe abaabo basikukazyana akabunga ka ZANU PF
mumasena woonse otatwe amulubaza lwamu Hwange, twazibona kuti kulimapenzi mingi mumasena
alimukwendelezegwa abaabo basikukazyana a ZANU PF,” bambobo ba Cde Muchinguri.
Bakakumbila lumuno kubantu muciindi calusalulo.
“Nitwaamba kunjila mulusalulo, twelede kukala mulumuno, basinkondoma balangilide nkondo, pesi
iswe tubafwisye nsoni tukake nkondo.
“Inyika yesu ilalumuno, ilusalulo olu talunamunsi twabalumuno luloobu. Muwo walumuno uliwo
utondezya kuti twakomena muzintu zyapolitikisi, inkondo tiyaki. Inyika ilalumuno ilitilila kulabo
bayanda kweta mpindu munyika yesu,” bambobo.
“Inyika yaZimbabwe ilasumpula lwangunuko, musulaminyaka ilimusanu tubaalusalulo, Muleli wesu
ukambauka lumuno, ikabunga ka ZANU PF nkalumuno, tatukozumizya nkondo mukabunga ka ZANU
PF. IZANU PF ilangililide kusumpuka.”
“IZANU PF inokede nkiliwo takwe nkwiya, ilisiyene atumwi tubunga tulimbuli tukazyana akabunga
kalikwendelezya oto tupambukana nkatusanduka awa awawa, kwakali MDC, MDCT, MDC Khupe,
lino kwakaba CCC pesi ZANU PF ilimvwi mukuzwidilila, kujatana, amulumuno,” bakayungizya ba Cde
Muchinguri.”
BaMuchinguri bakati balaabwene mapenzi alikuswanwa abantu bamu Hwange kwindila mubukalo
basikuti ikabunga kabo kalikubeleka etala akumana mapenzi aya.
“Ndakabuzigwa kuti kulibuyumu bwabukalo muHwange kwaciindi cilamfu. Mukwinkilila anembo,
ipenzi lyemali lilikuswanwa anyika kwindila mukuyumisizigwa kwanyika kwacita kuti makampani
mingi ayimikile abasimilimo bingi balikuswekelwa milimo yabo akubula bukalo nkinkako babula
kwakuya. Ndakambula abiminini bamakampani kuti bambauzye kambo aka
akufwambana,”bambobo.
Bakamba kuti basikusalwa balimukuyanda kuti makampani bape maanda kubasimilimo abaabo
bakima kucitila kuti bakonzye kubamba buumi bwajunza musule akubeleka.

Ba Cde Oppah Muchinguri bakinkilila anembo nkabati iDevolution Policy yaba muleli ba
Munangagwa ilikusandula busyu bwa Hwange Central.
“Tulalumba kubikwa kwalubaya lwakilinika yaku Empumalanga, akuyakwa kwa ma jojo tanks.
Ikabunga kaZANU PF kalamoyabantu, ndilamusyomezya kuti ndilowambauzya mapenzi
aya,”bambobo.
Ba Cde Muchinguri bambakuti kutola zikola lyabapenzi munyika alimwi Imfwulumende ilikubeleka
amanguzu mukwimika kutola zikola ezi.
“Ikutola zikola kwajaya bacikomena, azinywigwa zilimbuli tu tumbwa zyanyonyona kubapya, ibana
besu balimupenzi nkinkako tuyanda kuyandula nzila zitagwasye bapya kwimika kutola zikola.
Nikubabobo, irally yakazuzya Hwange Colliery Stadium abasikugwasilizya baZANU PF yakali
yakusanguna mukabaza kaHwange. Tubunga toonse twakapegwa izizwato zyakabunga ka ZANU PF
abusu busika 30tani bwakapegwa kulabo bakazwidilide.
Musule azezi kwakazosika mutobeli wabamuleli ba Cde Constantino Chiwengwa kubusena
BwaNdangababi kuDete, Hwange. Ibantu bakazwidilila mubwingi.

Comments are closed.