Mbavha dzemombe dzakabatwa

NaSelina Mapokotera

180

MARONDERA- Mbavha mbiri dzekuba mombe kuBeatrice dzakabatwa kuMbare
nemapurisa mushure mekunge dzawanikwa dziine mabhegi ainge ane nyama
yemombe.
Zvinonzi nomusi weMuvhuro wapfuura ari mangwanani, mumhan’ari anonzi akaenda
kudanga remombe dzake uko akawana muine ropa. Akatarisa mombe dzake
panguva imwe cheteyo ndokubva aona kuti mombe mbiri dzakanga dzavhiyiwa,
misoro ndokubva yasiiwa.
Nyaya iyi yakamhan’arwa kumapurisa ekuBeatrice paMarirangwe Base. Zvinonzizve
nemusi wakare iwoyo nenguva dzepfumbamwe, pane varume vaviri vakabatwa
nemapurisa ekuMbare mushure mekunge vawanikwa vakabereka mabhegi ainge
aine nyama yemombe.
Vaviri ava vakabvunzurudzwa vachibva vabuditsa pachena kuti vainge vaba mombe
idzi kunzvimbo yeMarirangwe kuBeatrice.
Mapurisa maviri ekuMbare akaenda nevasungwa ava kuchiteshi chavo
chekuBeatrice kuti vanonzwa zvizere pamusoro penyaya iyi. Mapurisa emuBeatrice
vakazotsvagurudza kusvikira vasungwa vavaendesa kuPlot 89, muMarirangwe uko
kwaigara mumhan’ari.
Vasungwa vakavharirwa kuZRP Beatrice. Mari yezvinhu zvakabiwa yaisvika
kuchiuru chimwechete chemadhora ekuUnited States of America.
Mutauriri wemapurisa muMashonaland East, Inspector Simon Chazovachiyi, vari
kukurudzira varimi kuti vachengetedze mombe dzavo uye vanokurudzira kuti
vamhan’are nyaya dzakaita seidzi nekukurumidza kumapurisa epedyo.
“Varimi ngavave nechokwadi chekuti mombe kana zvimwewo zvipfuwo zvavo
zvakachengetedzeka nguva dzose. Nyaya iyi inobuditsa kukosha kwekutaurirana
kwakanaka pakati pemapurisa uye ndinoda kutsinhidzazve shoko rekuti varimi
vachengete zvipfuwo zvavo matanga avo ari pedo nepedo,” vakadaro Inspector
Chazovachiyi.

Comments are closed.