LOADING

Type to search

Indonsakusa Provincial Newspapers

Talokwenda mazuba kumaTonga

Share

MaTonga azibinkene akwangunuka nibacita misobano yabo mbuli kwimba, kuzyana,
inzwatilo zilimbuli bulungu musingo amumisana, kulizya ingoma enyele alimwi ciikafu cabo
cisiyenesiyene ncibalya antomwe citondezya tunsiansia twabo.
Insiku yabaTonga Association ilimvwilidi kotondezya tunsiansia twabo kuBinga mumunsi wa
28 kosika mu 30 mumwezi waSeptemba kumusobano wamaTonga amutala kuZambia amu
Zimbabwe. Mazuba talokwenda pe nkabimina kusika kwezuba lyamusobano mubotu ulobo.
Insiku yabaTonga Association kabunga kamazuba obilwe itondezya musobano wamatonga.
Kunozyanwa, kulya. Azimwi zisiyenesiyene.
Sam Mwinde umwi we Insika yaBatonga Association wakabuzya bakapokola ikuti,
kubungana oku ciyezyo mucintu cabo zyakalokucitwa abapati babo.
“Tunotondezezya tunsiansia twesu iswe tomaTonga, zili mbuli zyacikafu, zyakusama azimwi
zyingi zyakalikucitwa abamwi besu bensiku”.
“Ibalino bana tababwizi pe ibubotu bwatunsiansia twesu, muciTonga kulizimpazi
zyakukwatana kulokwelela, kukwata akutizya. Buzuba obo tuzobayisya zyoonse ezi,”
bambobo baMwinde
Ba Mwinde bakinkilila kunembo nkabati belede kuzibisya inyika yoonse zyatunsiansia twabo
kuti bazibe.
“Twelede tubuzye nyika yonse mucintu cesu nzitucita zili mulokuvwima. Ciindi maTonga
bakazibinkene akuvwima. Kwakalizimwi nzitwalikuciita zyendelana akuvwima zyakalikucitika
mulusaka twelede tubayisye azilazyo,” wambobo Mwinde.
Mwinde wakamba kuti musobano oyu nciyezyo caBasikale bebo, bakazopambaniswa
akuyakwa kwadamu lya Kariba a recreational park.
Batonga Cultural Festival yakatalika kucitwa munyaka wakinda, bakazitanguna balokubeleka
amanguzu kuti zinkilile anembo nkacili ciyezyo caminyaka yoonse.
“Tatunamanisya kuti tuzibe kuti Guest speaker unolini, alimwi tulokulangilizizya kusoba
mupati uzwa kuliHulumende azolongezye musobano wesu”.
Bantu baciTonga ciindi chakale bazwa kuCentral Africa. Bakasika muZimbabwe mu AD 300.
Ibensiku abo bakalikuyandisisya kukala munsi amilonga iswanizya Zambezi, Kana, Mzola a
Tshongokwe muZimbabwe a Zambia. MuZimbabwe bakazokala kuBinga aduze amulonga
Zambezi alimwi kulizimwi ndawu zyamuHwange.

Next Up

Verified by MonsterInsights