Kotsi ea mophuthaphuthi oa meroalo ka thapo ea mohala holimo ha Bese

Ke primrose Tlou

Khondakitha:o tieletsi fasi kahloho moraho haho hokeoa ke tlhapo ea mohala
holimo ha Bese ea Green horse etsoa Bulawayo elibile shashe mahareng a
Gwanda le Manama.
Mongoe oa bapalami ba Bese eleng Mme Kineiloe Magabo ore “ hobohloko ho
latheheloa resa sulofela ebe ke
tloetse oberekisana le ena habotse.”
Mme Mabusa mo sepateleng sa Manama obuisane lemo qolotshi oa litaba oa
khasho ea Ntepe Manama are" kemasoabi ka kotsi eetsahetsing mo besing jaka
mopalame kefeletsoe.Keutuile bothoko kemmona ahobetse bamotisa mo sepateleng
sa Manama kare motho balelapa lahae abahomotsehe,arealo Mabusa.
Mmuelli oa Mapolisa mo Matebeleland South Province Inspector Loveness
Mangena ore”kineti kotse e etsahetsi kalamasome peli tlhanu(25)ka ora ea bobeli
mantseboa mo Nannick Sibindi oa me ngoaha e masome amararo tharo(33)
otsoang ha Lobengula mo Bulawayo ohokeloe ke thapo ea mo hala aoa holimo ha
Bese aba lelihobalo tse le kotsi ,oi le athlokofalela Gwanda Provincial Hospital
baleka o mothosa”, arealo Mangena.
Inspector o e letsa bakhanni ba sechaba hore batlhokomele hore bapalami
batsireletsehile pili bahotlela. Uokelelitse ka hore ba palame balatele molao ea tsa
tsireletso.
Areoutloeng litlaba kabotlalo mo audiong elatelang.

Comments are closed.