LOADING

Type to search

Health Indonsakusa Provincial Newspapers

Ikabunga kalikwezya kwimikizya kutola zikola.

Share

Ikabunga kalangene abana basimbi abalombe bacilampa, Bwalo Matalikilo Trust (BMT)
kalimubusena bwa Hwange, kalikulwanina kutondeezya etala akutola nanka kunywa zikola
nkili nzila yakujalila kujatwa kwabana amanguzu, makwatano abanini akuminta ciliya nanka
matumbu atayandikani kubasimbi mulubaza lwaHwange.
Inyika ya Zimbabwe yalikulwanisya kutola akunywa zikola akusungilizya basimulawu kuti
basangune kuyisya nyika yoonse etala akukazya kutola zikola kwakwangwa ibantu bayinda
zyuulu zyobilwe basikuyeyelwa kutola zikola nyika yoonse.
Sikwendelezya (BMT) Anna Mandizha Ncube wakatondezya kuti kutola nanka kunywa
zikolanzizyo zilokweta kuminta ciliya amala atayandikani kubapya.
“Basimbi bingi kumita ciliya zizyalwa akutola zikola, ibana basimbi balalyumbulizya akutola
zikola anukuti ezi nzizyo zilikubacelezya. Mungozi zyingi basimbi ngabanjila mubuyumu
nkambo kakuti ngabatolede zikola, nkinkako ncituyanda kulwanisya kutola zikola akwezya
kuswanana abantu be Sexual Reproductive Human Rights (SRHR),” wambobo.
Mandizha- Ncube wakati Kabunga kabo kanobeleka antomwe abiminini mukuyandulisisya
muyanda ulokweta zikola mubusena bwa Hwange.
”Tuyanda kuyandulilisya nkatuli abiminini besu, luzibo oko kulipenzi jingi mubusena bwa
Hwange kumyunzi nanka mucikuwa, tuyanda kuyandulilsisya loko kaambo aka kakutola
akunywa zikola,” wakapandulula Ncube.
Kuliceelelo cipati cakucenjezyana kucitila kuti basimyunzi abasicisi bazibe kuti kutola zikola
zilikukacizya bana besu. Lucenjezyo lulayandikana munzila yakusisya twambo amunzila
mbutwelede kubelesegwa mukutola zikola,” wambobo sikwendelezya we BMT, Ncube.
Ikabunga aka kalikuyandula nzila yakusikila twambo twaamalalano abuumi bwabana banini
mukwendelezya ma kampeyini akwimika nkondo mubanakazi abalumi mulubaza.
Nikubabobo MaNcube wambakuti mulawu mupya ulagwasizya akupa manguzu kubayiminini
besu mukwimika makwatano abanini azulila mulubaza lwa Hwange. MaNcube wakati
zyakaba zyamunyama kuti mulubaza lwa Hwange kwakaba mema icisayambula amakwatano
abanini alikucitika.
Wakabanga mulawo wakuti basimbi bakwetwe nkabalaminyaka ilansi baswana buyumu
bwakutajana lwiyo, nikuba kupona obotu akati kabamwi.

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat